Писмо на български писатели

 

В писмото между другото се казва:
Причината да се обърнем към Вас е предстоящото обсъждане в Комисията по културата и медиите на НС на промени в Закона за авторското право и сродните права. За съжаление, българското законодателство не съдържа ефективна уредба на въпросите, свързани с т.нар. „репро права”, и т.нар. „право на възнаграждение при отдаване в заем и под наем на произведения”. Това са съответно възнаграждения, които се дължат на авторите за възпроизвеждане на техните произведения по репрографски начин (напр. чрез фотокопиране) и възнаграждения, които се дължат на авторите при отдаване на техните книги под наем или в заем (напр. библиотеки). (...)
По-конкретно, обръщаме вниманието Ви на следното:
1. Съгласно чл. 20а от Закона за авторското право и сродните права, авторите имат право да получат справедливо възнаграждение за отдаваните под наем или в заем техни книги.
Въпреки тази законова разпоредба, Министерството на културата не е създало работещ механизъм за събиране, администриране и разпределение на тези възнаграждения. Поради тази причина, държавата е в нарушение на правото на ЕС, защото не е изпълнила задължението си да транспонира Директивата относно правото за отдаване под наем и в заем и не е създала работещ механизъм за разпределение на тези суми.
2. По напълно идентичен начин стои въпроса и с т.нар. „репро права” – отчисленията, които съгласно чл. 26 от Закона за авторското право и сродните права се дължат от вносителите на репрографска техника на авторите на книги.
За да изпълни своите задължения съгласно вътрешното и европейското законодателство, държавата е длъжна да изработи ефективен механизъм за разпределение на тези средства, която да съдържа като минимум отговор на следните въпроси: кой е задължен да заплаща тези възнаграждения, как да се установява техният размер – да се договаря или да се установява от държавата, как да се разпределят постъпилите суми между правоносителите. (...)
С оглед на всичко изброено, Ви предлагаме следното:
1. Да се създаде ефективен механизъм за приложението на чл. 20а от Закона за авторското право и сродните права, който да съдържа уредба за начина на отчисляване, събиране и администриране на приходите от тези права, както и да бъде определен справедливо кръгът от задължени лица.
2. По аналогичен начин – да се създаде ефективен механизъм за приложението на чл. 26 от Закона за авторското право и сродните права, който да съдържа уредба за начина на отчисляване, събиране и администриране на приходите от тези права, както и да бъде определен справедливо кръгът от задължени лица.
Писмото е подписано от Алек Попов, Амелия Личева, Ангел Игов, Антон Дончев, Божана Апостолова, Бойко Ламбовски, Васил Георгиев, Веселина Седларска, Владимир Зарев, Георги Бърдаров, Георги Господинов, Георги Константинов, Георги Тошев, Деян Енев, Екатерина Йосифова, Елена Алексиева, Емил Андреев, Емануил Видински, Захари Карабашлиев, Здравка Ефтимова, Иво Сиромахов, Кристин Димитрова, Милен Русков, Мирела Иванова, Михаил Вешим, Недялко Йорданов, Петър Чухов, Пламен Дойнов, Силвия Томова, Светослав Иванов, Стефан Цанев, Христо Карастоянов, Юлия Спиридонова
К