Естетически максималист

 
Първостепенната роля и значимостта на Стоян Цанев за съвременното българско изкуство прави съвършено закономерен избора именно тази изложба да постави началото на новата дългосрочна програма на Националната галерия – Българските художници днес. В продължение на четири десетилетия неговото открояващо се присъствие в художествения живот е белязано от безкомпромисен естетически максимализъм и многопосочни артистични превъплъщения.
Кураторската стратегия се базира на стремежа не само да бъде представен един от авторите с водещ принос във формирането на съвременната ни пластична култура, но и да бъдат проследени актуалните му творчески търсения. Представената селекция от картини показва опорните точки в развитието на визуално-пластичния език на автора в периода 2014 – 2018 г. Голяма част от творбите се представят за първи път пред публика.
Синтетичният пластически изказ на Стоян Цанев придава особена мощ на неговите индиректно поднесени идейни послания. Създавайки своя самобитна иконографска система, доминирана от лапидарните ударения на образа-знак, той насища до предел сугестивната плътност на всеки милиметър от картинното поле.
Същностните характеристики на тази изложба отвеждат зрителя отвъд съзерцанието, за да го въведат в лабиринта на творческото вглъбяване, което преодолява границата, деляща фигуративно и абстрактно, обемно и двуизмерно, наративно и сугестивно. Вглъбен и органичен в търсенията си, Цанев достига художествени стойности, надхвърлящи националните мащаби.