Фондация Българска наука и култура е създадена през 1995 г. чрез дарения на частни лица и частни търговски дружества. Със създаването на фондацията нейните основатели очертават като основен акцент в програмата й осъществяването и подкрепата на начинания, които биха подпомогнали развитието на стойностни проекти в областта на науката и културата. Ето защо предметът на дейност на фондацията е широк, като по-категоричните акценти са в няколко области.

В историческите, историко-литературните и историко-архивните й дейности на първо място трябва да се посочи започнатата вече мащабна работа по издаването на писменото наследство на Симеон Радев. Първа стъпка в тази посока е издадената от фондацията през март 1996 г. негова книга "Погледи върху литературата и изкуството и лични спомени".

Друга програма на фондацията предвижда издаването на спомени от и за видни български политически и обществени личности от периода 1878 - 1944 година. Започната е работа по събирането на материал за биография на Стоян Бочев - виден български икономист, предприемач и общественик.

Фондацията подпомага издания, разкриващи периода на новата българска история. С нейна помощ бе преиздаден тритомният труд на Димитър Страшимиров "История на Априлското въстание". Съвместно с музея на Иван Вазов бе организирано тържествено честване на 70-годишнината от създаването на къщата-музей "Иван Вазов" и бе издаден специален вестник по този повод.

Друг голям проект, подкрепен от фондацията, е създаването и издаването на многотомната енциклопедия на българските държавни институции, излизането на която е планирано за втората половина на 1997 година.

В бъдеще фондацията ще разшири темите, по които ще развива дейност, запазвайки интерес към вече посочения исторически период.

Фондацията оказва съдействие на българско изобразително изкуство и работи по съвместни проекти с Фондация "Българско изкуство" по издирването, откупуването и съхранението на картини от видни български художници и скулптори като Златю Бояджиев, Константин Щъркелов, Владимир Рилски, Светлин Русев и пр. През ноември 1996 г. Фондация "Българско изкуство" с помощта на Фондация "Българска наука и култура" ще издаде за пръв път в България албум на Златю Бояджиев под общата редакция на проф. Димитър Аврамов.

В областта на естествените науки фондацията също развива инициативи, главно в областта на физиката. Част от програмата й е свързана с подпомагането на научно-популяризаторската дейност и в частност чрез издаването на астрономически бюлетин "Андромеда" - на Българската астрономическа асоциация.

По-съществена част от работата в областта на физиката е началото на изцяло финансирана от фондацията научноизследователска програма по темата "Класическа електромагнитна нулева радиация и физически следствия от нея" съвместно с научен екип от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Българската академия на науките.

К