Програма "Калейдоскоп"

Обявени са условията за участие през 1998 в програмата "Калейдоскоп" на Европейската комисия, която подкрепя проекти в областта на изпълнителските изкуства и културните дейности.
Специфичните цели на програмата са:
* да насърчава културни дейности, които включват артистични прояви с европейско измерение, т.е. организирани са от поне три страни - членки на ЕС или асоциирани страни от Централна и Източна Европа;
* да подкрепя новаторски културни проекти, осъществявани от европейски партньори поне от три страни - членки на ЕС или асоциирани страни от Централна и Източна Европа;
* да допринася за развитието на професионални умения сред артистите и културните дейци;
* да спомага за взаимното опознаване на европейските култури.
Кандидатурите трябва да бъдат представени в рамките на два основни раздела.
Раздел първи: Подкрепа за събития и културни проекти, осъществявани в партньорство или чрез културни мрежи
Тази дейност е отворена за културни и артистични проекти, организирани съвместно от културни мрежи или партньорства между организации от поне три страни-членки и с участници от поне три страни.
Финансовата помощ на Европейската комисия не може да надвишава 70 000 екю и 50 000 екю за проекти, които се отнасят до професионално усъвършенстване.
Раздел втори: Широкомащабни акции за европейско културно сътрудничество
Тази дейност ще предоставя подкрепа за значими мегапроекти с европейско измерение, които имат важно културно и социално-икономическо въздействие. Проектите трябва да са организирани съвместно от културни мрежи или културни съорганизатори поне от четири страни и да включват участници поне от четири страни. Финансовата помощ на Европейската комисия може да надхвърля 50 000 екю, но не повече от 25% от цялостната стойност на проекта.
В програмата могат да участват Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.
Организации от асоциираните страни от Централна и Източна Европа - България, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Естония, Латвия, Литва и Словения, както и Кипър и Малта могат да участват с проекти по Раздел 1, в които има партньори поне от още една страна и поне от 3 страни - членки на ЕС, и с проекти по Раздел 2, в които има партньори поне от още една страна и поне от 4 страни - членки на ЕС.
Срокове
Срокът за подаване на проекти, в които водещият партньор е от страна - членка на ЕС или от European Free Trade Association/European Economic Area, е 1 декември 1997. Крайният срок за подаване на проекти, в които водещ партньор е от асоциирана страна от Централна и Източна Европа, е 2 март 1998.
Документите се изпращат на:
European Commission
Kaleidoscope Programme
DGX/D.1 Culture Unit, Room 4/02
rue de la Loi 102, B-1049
Brussels, Belgium
Подробности и формуляри за кандидатстване може да се получат от информационните центрове "Отворено общество" в София и страната.