В Бистрица от 7 до 10 ноември се проведе международен семинар, чиято тема бе "Мултикултурализмът, интеркултурализмът и майчиният език в образователните системи на страните в Централна и Източна Европа". Той бе организиран от MRG (Международен комитет за правата на малцинствата - Великобритания) и фондация "Междуетническа инициатива за човешки права". В дискусията взеха участие представители на Унгария, Полша, Словакия, Англия, Румъния и България.
Бяха представени националните законодателства в образователната система, отнасящи се до майчиния език и мултикултурното и интеркултурно образование. Стана ясно, че в повечето от страните, участнички в семинара, съществува т.нар бюрократично лицемерие: разминаване между духа и буквата на закона и реалната практика в училищата. Особено активна бе дискусията за това какъв да бъде моделът на образование на малцинствата, доколко те са готови да осъществят диалог с мнозинството по отношение на мултикултурализма и интеркултурализма и доколко самото мнозинство е готово за това.
Споделен бе положителен практически опит в различните образователни системи, но също така се изясняваха и теоретични проблеми. Всеобщо бе мнението, че сложният процес на превръщане на мултикултурализма и интеркултурализма в начин на мислене, адекватно на днешния и на бъдещия век, се нуждае от твърде много конкретни предпоставки. Те обаче не могат да бъдат осигурени, ако не съществува взаимодействие между всички заинтересовани, независимо дали представляват държавна институция, малцинствена общност или неправителствена организация.
За първи път българските участници бяха запознати с препоръките от Хага за образователните права на националните малцинства. Семинарът приключи с конкретни предложения, направени от всяка делегация, които очертаха най-важните проблеми, които се нуждаят от решение, съобразено със специфичните реалности в отделните държави.
Емилия Матеина