Около субсидиите за българския театър:
Националната театрална комисия (вж. "Култура", брой 47 от 28 ноември 1997 г.) разгледа 17 конкурсни проекта за драматичен театър и 9 конкурсни проекта за куклен театър. Бяха разгледани и 4 алтернативни проекта. Членовете на комисията оценяваха всеки проект по 36 показателя. Минималният възможен общ сбор е 36 точки, а максималният - 238. Окончателното разпределение на държавните субсидии ще стане със заповед на министъра на културата.
Класиране:

Драматични театри

ДТ - Плевен 206
ДТ - Хасково 199
ДТ - Ловеч 198
ДТ - Габрово 197
ДТ - Шумен 180
ДТ - Разград 174
ДТ - Видин 156
ДТ - Силистра 152
СВТ - Габрово 150
ДТ - Ямбол 132
ДТ - Стара Загора 131
ДТ - Пазарджик 130

ДТ - Монтана 114
ДТ - Добрич 89
ДТ - Димитровград 85
ДТ - Кюстендил 62
ДТ - В. Търново 41

Алтернативни кандидатури:
ДТ - Монтана - Орлин Дяков 122
ДТ - Кюстендил - Д. Добрев 114
ДТ - Монтана - Л. Бояджиев 99

Куклени театри

ДКТ - Бургас 166
ДКТ - Русе 161
ДКТ - Търговище 149
ДКТ - Добрич 136
ДКТ - Сливен 133
ДКТ - Силистра 111
ДКТ - Шумен 108

ДКТ - Плевен 102
ДКТ - Хасково 101

Алтернативни кандидатури:
ДКТ - Силистра - Ст. Стайчев 120


До
г-жа Емма Москова
министър на културата

Паметно писмо
от Националната театрална комисия за състоялата се от 23 до 26 ноември конкурсна сесия за държавно субсидиране на държавни театри.

Уважаема госпожо Министър,
Националната театрална комисия се обедини около следните общи изводи от проведената конкурсна сесия.
Въпреки естествените различия в оценките на отделните проекти членовете на комисията имат сходни мнения в няколко отношения.
Много от представените материали за състоянието и плановете на съответните театри издават плашещ непрофесионализъм, неадекватна самооценка и липса на находчивост в търсенето на ново художествено и пазарно присъствие. Работата на Националната театрална комисия е първата стъпка за разбуждане на такива импулси и тя ще го стори, вероятно, ако се превърне в процес. Тези проблеми за съжаление далеч не са характерни само за театрите, останали "под чертата" в крайното класиране. Смущаваща е и липсата на алтернативни проекти. Само два от театрите (Монтана и Кюстендил) се оказаха привлекателни не само за досегашните си ръководители. Причините за този факт би трябвало да бъдат анализирани от Министерството на културата.
С оглед на бъдещата си работа, Комисията предлага системата от показатели да бъде прецизирана. Изработването на специална компютърна програма би улеснило отчитането на резултатите от гласуването.
С благодарност за гласуваното доверие и с уважение,
Национална театрална комисия

Декларация

на Федералния съвет на Съюза на артистите в България

С приключване работата на Националната театрална комисия за разпределение на държавната субсидия завърши подготвителният етап на реформата в театъра, която Министерството на културата осъществява под наименованието Програма за развитие на театралната дейност. След като преди два месеца беше обявено спирането на държавната субсидия за два драматични и два куклени театъра, сега същата съдба е на път да сполети и нови пет драматични и два куклени театъра. Предстоят нови съкращения в почти всички театрални институти. Без трудови ангажименти ще посрещнат Новата година близо 700 души, от които най-малко 300 са актьори, режисьори, драматурзи и художници. Потвърждават се направените от САБ прогнози за тежката социална цена на театралната реформа, за която нейните автори не подготвиха различни и ефективни механизми за социална защита (включително и такива, които да действат в преходния период на първите две години от реформата в театъра). "Съвпадането" на изтичането на срочните трудови договори с периода на съкращенията лишава потърпевшите дори от някои рутинни социални помощи, така наложителни, когато се осъществява структурна реформа. Най-болезнено ще се отрази ситуацията върху творческите кадри и особено в театрите, които ще работят като открити сцени.

Без отговор остават десетките въпроси за утрешния ден на българския театър. Въпроси, засягащи изключително важни аспекти на организацията, управлението, финансирането, необходимите промени в трудовото законодателство и някои подзаконови нормативни актове и т.н. Във връзка с това САБ оценява подбора на състава на Националната театрална комисия - един не толкова значителен, но показателен елемент от реформаторското мислене в министерството, нейната работа и последвалите резултати като предизвестени, като несръчна демагогия, която трябваше да легитимира предизвестената гибел на предварително обречени от самото министерство театрални институти. Наред с това имаме основания да се съмняваме в компетентността на комисията (повечето нейни членове не познават художествения процес през последните години в състезаващите се театри) и в нейната представителност (в нея липсват нови лица, млади театрални творци, отсъстват театрални критици). Конкурсът, състезанието не само не не състояха - те просто бяха невъзможни. Така на практика реформата се изроди в обикновено съкращение, а липсата на алтернативи, на оздравителни програми и решителни кадрови намеси предопредели бъдещето на някои колективи.

Отсега може да се прогнозира, че подобна може да се окаже съдбата и на други елементи от програмата за реформи, ако в подготовката за реализирането им се подходи така, както досега към финансовото и нормативното осигуряване, към социалните проблеми, които реформата в културата прави все по-неотложни за решаване.

Въпреки тези печални изводи Съюзът на артистите в България за пореден път заявява своето убеждение, че само по пътя на диалога, на отговорното отношение към партньорството е възможно преодоляването на задълбочаващата се криза в реформата.

Съюз на артистите в България

Стефан Илиев - председател

Б.р. Бихме публикували отговор
на Министерството на културата на декларацията.