Спогодба за сътрудничество

На 4 декември 1997 година бе подписана Спогодба за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между Република България и Република Турция от министъра на културата арх. Емма Москова и господин Истемихан Талай - министър на културата на Република Турция.
Спогодбата се сключва за срок от 5 години и действието й автоматично се продължава за нов 5-годишен период, освен ако една от страните не я денонсира писмено по дипломатически път.
Договарящите се страни по тази спогодба решиха:
- да съдействат за основаването на катедри в университетите си за взаимно изучаване на езика и литературата на другата страна;
- да обменят информация за състоянието, проблемите, перспективите и постиженията в образователните си системи;
- да насърчават контактите между своите научни и образователни институции за размяна на научни работници, преподаватели от средните и висши учебни заведения, студенти и ученици;
- да насърчават дейността в областта на научните изследвания чрез разработването на съвместни проекти от взаимен интерес;
- да приемат периодични програми, в които се определят конкретните области, финансовите и другите условия на обмена;
- да съдействат за разширяването на обема на информация, документални и други професионални издания в областта на архивното дело;
- да насърчават сътрудничеството в областта на театъра, музиката, операта, балета и други;
- да поощряват организирането във всяка от тях на художествени занаятчийски и фолклорни изложби, художествени и културни фестивали;
- да съдействат за осъществяването на сътрудничество в областта на киноизкуството, за съвместно реализиране на филми;
- да съдействат за регламентиране на взаимоотношенията между радио и телевизионните институции, между телеграфните си агенции и творческите организации на журналистите и издателите.
В чл. 19 на Спогодбата се посочва:
"Договарящите се страни си сътрудничат в опазването, реставрацията и ремонта на движимото и недвижимото културно наследство на своите територии. Те ще вземат мерки за неговото опазване, реставрация и ремонт в съответствие с вътрешното си законодателство и с поетите международни задължения.
За движимите ценности ще си сътрудничат за тедотвратяване на незаконния внос и износ на културни ценности, възстановяване на законните права на собственост върху тях и връщането им по принадлежност.
За недвижимите ценности ще бъдат договорени конкретни мерки между компетентните национални институции за опазването, реставрацията и ремонта им."
К.