Владимир Полянов
Зад завесата на театъра,
литературата и обществения живот

Спомени за събития и личности, 1905-1945
Кралица Маб и УИ Св. Кл. Охридски
София, 1997