Журналистически награди
"Паница" - 1997 година

Както е известно на нашата общественост, Фондация "Свободна и демократична България" провежда ежегоден конкурс за присъждане на награди "Паница" за журналистически произведения, излезли в печата през отминалата година.
Премират се публикации в три категории:
- репортаж или журналистическо разследване;
- коментар или проблемна статия на морално-етична тема, обсъждащи ценностната система на българина;
- популяризация на важни проблеми от икономиката, културата, науката, опазването на околната среда и политиката.
За всяка категория изпълнителният съвет и журито (състоящо се от изтъкнати журналисти и писатели и председателствано от г-н Д. Паница) присъждат по една награда: диплом, плакет (работа на проф. Г. Чапкънов) и парична сума от 2000 щатски долара. Наградите се връчват в навечерието на 24 май.
Кандидатурите за журналистическите награди "Паница" могат да бъдат предлагани от автора или от други физически или юридически лица. Те се изпращат на адреса на Фондация "Свободна и демократична България" и трябва да включват:
- предложената публикация - изрезка или фотокопие (ръкописи не се приемат), на които да личат наименованието на изданието, страницата и датата на отпечатването;
- кратка мотивировка за кандидатурата, в която да бъде посочена и съответната категория за участие в конкурса, общественото значение на повода за написване на материала, неговият евентуален отзвук и последствия от публикуването му.
Един и същи автор може да участва в различните категории, естествено с различни публикации. Никой няма право да предложи повече от три свои публикации.
Текстът на статута на журналистическите награди "Паница" може да бъде получен от интересуващите се от Фондация "Свободна и демократична България".
Краен срок за изпращане на материалите: 28 февруари 1998 година.
Изпратените материали не се връщат.
За допълнителна информация:
Фондация "Свободна и демократична България",
София 1000, ул. "Венелин" № 24, вх. 2; тел./факс 98 88 273
София, 9 януари 1998 година