Леон Даниел
Игрите...
Опит за мемоари
Издателство Захарий Стоянов
София, 1997
Цена 10 000 лева

Флуксус в Германия - 1962-1994
изложба
Национална галерия за чуждестранно изкуство
януари - февруари 1998
29 януари, 16.30 ч. - Флуксус филми (НГЧИ)
26 февруари, 18.00 ч. - Флуксус финал (читалище Славянска беседа)