Програма Хоризонт

Из "Концепция за развитие на Българското национално радио"

С годините "Хоризонт" се утвърди като безспорен информационен лидер в страната. Независимо от известния спад през последните една-две години, от пролетта на тази година информационно-музикалната програма започна да възвръща позагубените си позиции. Лидерското място е съвсем логично, като се има предвид, че "Хоризонт" е радиото с най-голям кадрови потенциал дори и след отлива към частните радиостанции и с най-големи технически възможности (независимо от вече остарялата техника).
Програмата трябва да се съхрани и развие като информационно-музикално радио. Подмяната на основните сигнали и въвеждането на постоянни анимирани предавания от 6 ч. сутринта до 19 ч. вечерта раздвижи програмата и й придаде по-съвременно звучене. Тази тенденция трябва и занапред да се запази, като се наблегне на по-добрия баланс между музика и говор. В голяма степен той в сегашния вид на "Хоризонт" е нарушен от преобладаването на говора за сметка на музиката. Основно изискване към журналистите трябва да бъде ясното, логично и кратко изразяване пред микрофона. Съществен недостатък на програмата е изобилието на официозна информация, което залива слушателя. За едно и също събитие (например пресконференция на правителството) се правят подробни репортажи в няколко поредни предавания, които в повечето случаи не се различават съществено. Това натрапва на слушателя впечатлението, че програмата е трибуна на изпълнителната и законодателната власт и в много по-малка степен се обръща с лице към проблемите на гражданите. Разбира се, в новините тази "официозна" информация трябва и ще присъства, но в предаванията е нужно да се търси "нещо повече" около нея. Необходимо е тя да се анализира и пречупва през призмата на цялостната реформа, да се търси и разкрива нейното значение за всички граждани.
Разширено място в информационно-музикалната програма "Хоризонт" трябва да намери икономическата информация, но не само сухите и голи факти, а тяхната интерпретация, превеждането им на "обикновен език". В сложното време на преход, в което живеем, голяма част от нас не са подготвени икономически и трудно се приспособяват към новите условия. Ролята на радиото е да бъде полезно на слушателите си, разяснявайки им как по-лесно да се оправят в сложния лабиринт на пазарните механизми. Наложително е да се разшири участието на специалисти и експерти, които да анализират и коментират, да отговарят на слушателските въпроси за сметка на понякога прекомерното участие на министри, депутати... Целта е да се формира положителна нагласа към промените и пазарната икономика.
Наред с репортажите от така наречените протоколни събития - пресконференциите, все по-значително място в програмата трябва да намира разследващата журналистика. Така "Хоризонт" ще се приближи до обществената си функция и ще се превърне в истински посредник между обществото и властта. За утвърждаването на националния характер на програмата от значение е запазването и разширяването на мрежата от щатни и нещатни кореспонденти в страната и чужбина.
Програмата трябва да бъде балансирана, да звучи авторитетно и да сплотява обществото в преодоляването на трудностите, да търси максималното съгласие и да обединява около националните ценности и приоритети. Поведението на журналистите пред микрофона не бива да бъде агресивно, а максимално толерантно към всички събеседници, независимо от техните убеждения. Маниерът на водещите в голяма степен се превръща в модел и образец за голяма част от аудиторията, особено за подрастващото поколение.
Александър Велев