Ретроспектива на Иржи Менцел

9 - 14 февруари 1998 г.

Дом на киното

Цена на билетите 1500 - 2000 лева