Закон за закрила
и развитие на културата
Работната група от Министерството на културата, с участието на експерти от Министерството на финансите и Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция завърши работата по проекта за Закон за закрила и развитие на културата. Предстои текстът на закона заедно с мотивите към него да бъде съгласуван с останалите министерства, за да бъде депозиран в началото на март в Министерския съвет.
В Министерството на културата продължава работата по анализа на постъпващите становища от членовете на Обществения съвет, формиран за подготовката на проекта. В Обществения съвет влизат представители на всички творчески съюзи, както и известни български интелектуалци като проф. Крикор Азарян, Йордан Василев, Блага Димитрова, проф. Тодор Иванов Живков, доц. Калина Богоева, Атанас Свиленов, проф. Розалия Ликова и др.
Законът за закрила и развитие на културата дефинира основните принципи на националната културна политика - свобода на творческата дейност, равнопоставеност на участието, плурализъм на формите, децентрализация на управлението и финансирането.
Чрез този закон се урежда статутът на културните организации. Според него те могат да бъдат държавни, общински, частни и със смесено финансиране, означени са и регионални културни институти, които реализират културната политика на територията на една или повече области.
Дефинират се органите и организациите, гарантиращи държавната политика в сферата на закрилата на българската култура - Министерство на културата, национални центрове по изкуствата, обществено-експертни съвети. Самостоятелно място се отделя на дейността на общините по финансиране и управление на културните институти.
Закрилата на националната културна идентичност и духовните ценности представлява самостоятелен предмет на закона. Според проекта на Министерството на културата би трябвало да се учреди държавна награда за произведения, посветени на българската история и традиции. Министърът на културата и директорите на БНР, БНТ, както и частните медии сключват договори за програми и предавания в областта на културата. Министерството на културата, Министерството образованието и науката и Министерството на отбраната внасят ежегодно в Министерския съвет образователна програма за децата и младежта.
Една от основните предметни области на закона е определянето на икономически стимули за закрила и развитие на културата. Създава се фонд "Култура" като юридическа личност, определят се неговите статут, органи и функции, както и принципите на събиране и разпределяне на средства от него. Министерството на културата предлага в проекта за закон да бъде фиксиран 1% от държавния бюджет за културата вместо сегашните 0,11%.
Законът предвижда да бъде подготвян ежегоден културен календар за чествания на бележити творци с доказано присъствие в националната култура. Целта на този календар е да бъдат предварително предвидени в Закона за държавния бюджет средства за осигуряване на национални чествания на годишнини и организирането на крупни международни прояви.

Отдел "Анализи и връзки с обществеността и пресслужба"
при Министерството на културата