Стипендии за културни дейци - ЮНЕСКО-АШБЕРГ е програма, започнала през 1994 г. и управлявана от Международния фонд за насърчаване на културата (IFPC) към ЮНЕСКО. Осъществява се благодарение на сътрудничеството на фонда с широка мрежа от институции в различни държави. Целта й е подпомагане на професионалното израстване на млади артисти във всички видове изкуство, като главно предоставя възможности за обучение или работа в чужбина. За 1998-1999 г. са предложени 58 стипендии в 31 страни. Представени са в брошура, която е на разположение в Министерството на културата, отдел "Международно сътрудничество и европейска интеграция". Стипендиите са групирани по дисциплини: визуални изкуства, музика, танци, литература, изпълнителски изкуства, дизайн и текстил, медии. Всеки анонс за стипендия съдържа конкретна информация за приемащата държава и институция, вида на стипендията, условията, процедурата и формуляра за кандидатстване. Формулярите се попълват само на английски, френски или испански. Кандидатите трябва да са под 35-годишна възраст. Могат да кандидатстват за не повече от две различни стипендии. В анонса на всяка от тях е упоменато къде трябва да се изпратят документите - до IFPC или до институцията-домакин. Ако се изпращат до IFPC адресът е:
UNESCO-ASCHBERG Bursaries for Artists
International Fund for the Promotion of Culture, UNESCO
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15, France
Подборът на кандидатите ще се извърши през юни и юли 1998 г. от международно жури към IFPC, сменяно всяка година, и приемащата институция. Стипендиите се отнасят за времето от септември 1998 до юни 1999 г., като периодът на всяка от тях е различен. Крайният срок за подаване на документи при повечето е 30 април 1998 г.
За по-подробна информация: Министерство на културата, Отдел "Международно сътрудничество и европейска интеграция", бул "Ал. Стамболийски" 17, София 1040, тел. 86 111, 87-95-51 (след 19 ч.), факс 981-81-45.