Издателство "ПАН-ВТ", клуб "Интелект-2000" и Сдружение на литературни дейци "Света гора" - В. Търново
обявяват национален конкурс
в следните раздели:
I. Литературен:
1. Поезия
2. Белетристика
3. Критика
II. Журналистика:
1. Репортаж (коментар, анализ)
2. Интервю (анкета, анотация и др.)
3. Впечатляваща новина
Условия за участие:
I. Литературен конкурс: Представят се ръкописи на неиздавани произведения в посочените раздели. Ръкописите да бъдат в 3 екземпляра (стандартна машинописна страница или компютърна разпечатка). Конкурсът е анонимен.
II. Журналистика: Представят се публикации само от миналата година, както и аудио-видеокасети по 3 екземпляра. Конкурсът за журналистика не е анонимен.
Наградените три ръкописа в литературния конкурс ще бъдат издадени до края на 1998 г.
Заедно с наградите в конкурса за журналистика те ще бъдат обявени във В. Търново на 23 май 1998 г.
Срокът за подаване на конкурсните материали е до 15.4.1998 г.
За справки: В. Търново 5000
ул. "В. Левски" 14, вх. В, изд. ПАН-ВТ, тел. 062/2-31-27
или В. Търново 5000, ул. "Н. Златарски" 20, тел. 062/2-19-02.