Стоян Бочев
Капитализмът в България
Икономически текстове (1911 - 1935)
и лични спомени
Съставителство и встъпителна студия
Румен Аврамов
Издава Фондация Българска наука и култура
София, 1998
Цена 15 000 лева