Програма на Дружество Гражданин

Пролетта на народите - голямото общоевропейско събитие на XIX век
1848 - 1998
Макар отдавна да са наречени с общото метафорично название Пролетта на народите, върволицата от осъществени в различни европейски страни през 1848-1849 г. революции, въстания, конституционни преврати, насилствени или доброволни смени на режимите, трансформации на формите на управление, стълкновения между имперски и национални сили, продължават да бъдат разглеждани поотделно. Значителен брой историографи дори твърдят, че е трудно да се намери общото между тях. Както при други подобни мегасъбития, прочитът от 1998 г., при честването, отбелязването или интерпретацията на Пролетта на народите във връзка със 150-годишния юбилей, трябва да направи необходимите и липсващи обобщения. Програмата на Дружество "Гражданин" ще бъде, надяваме се, стъпка в тази насока.
Естествено, програмата няма да размие отделните национални форми на това общоевропейско събитие, на цялата трагика, героика, мъдрост, просветление и понякога колективни безумия, разгърнали се през тези няколко месеца във Франция, Унгария, Австрия, Италия, Германия, в отделни области на Полша, Чехия, Словакия и Украйна. Днес, когато се дискутира стабилността на осъществяването на големия просвещенски проект за модернизиране на обществото и за справедливо, подчинено на етиката на толерантността изграждане на национални държави в Европа, именно Пролетта на народите, точно 1848 г. може да бъде видяна наистина като общоевропейско събитие, при което историята проиграва различните варианти за осъществяване на този цивилизационен проект - с всички възможни сполуки, провали и изоставяне на проблемите за по-късното им решаване. Наистина няма друго подобно средищно мегасъбитие в Европа, което в такава степен да създава силов синхрон в битието на националните общности. След като наскоро бе предприет големият сполучлив опит да мислим Френската революция (по инициатива на Франсоа Фюре) в перспективата на случилото се през следващите два века, включително да проследим натрупването на сюжети и образи, можем сега, точно в името на същностно обединяващата се Европа, да съградим общата концепция и за Пролетта на народите. При това за нас, като съвременни либерали, е особено важно да проследим ходовете на дебатите при всеки от вариантите на мегасъбитието между различните крила на либералите, с различна степен на институционално представяне и радикалните революционери, чиито идейни наследници бяха обсебили събитието и натрапваха еднозначните му и телеологически интерпретации. В този смисъл е много важно да се върнем към живата множественост, към дискусионната подвижност, към многообразието, което в никакъв случай няма да попречи на интерпретационната цялост.
Програмата на Дружество "Гражданин" ще бъде осъществена през настоящата година на два етапа. В началото на май ще бъде проведена голяма научна конференция с международно участие. На тази конференция ще бъдат представени сюжетите от различните национални стремления, но ще бъде търсена именно целостта и свързаността. На тържествения симфоничен концерт, с участието на Софийски солисти и други музиканти, един концерт с романтическа героическа музика (както би се изразил диригентът Гардинър), ще звучат творби от епохата и от по-нови времена, подхващащи техни мотиви. В Театралната работилница "Сфумато" артисти ще четат емблематичните поетически творби от тези толкова литературно подготвени и изразени революции, както и най-важни техни патетични документи. Дружество "Гражданин" ще издаде по утвърдената вече своя традиция и специален юбилеен лист. Съвместно с чужди културни институти ще бъде представена малка документална изложба. А общият проект на дружеството и отделни виждания на участниците ще бъдат представени в специални радио- и телевизионни предавания и публикации в пресата. В Пловдив с участието на фирмата "Салоон" ще се състои дискусия за въздействието на Пролетта на народите върху късното българско Възраждане.
Есенният, втори дял, на програмата ще включва представяне на сборника, съдържащ докладите от майската конференция. Централното събитие ще бъде една нова конференция, проследяваща битието на идеите и на личностите емигранти след 1848 г. в политическия и обществения живот на САЩ, редица страни от Латинска Америка, Османската империя, функционирането на големия неформален емигрантски политически клуб в Швейцария, в Женева и в Базел, ще предложи прочита на класическите обобщаващи мемоарни или осмислящи съчинения, като тези на Огюст Конт и Херцен. Ще бъдат организирани прожекции на филми от различни периоди на XX век, тематично свързани със 150-годишнината на Пролетта на народите. Ще бъде показана изложба с разнородни издания, издадени в много страни във връзка с юбилея.
Дружество "Гражданин" ще осъществи своята голяма програма за 1998 г. в сътрудничество с други неправителствени организации, с посолствата и културните служби на страните, където през 1848 г. се разиграват героическите събития и политическите дебати, с множество институции и добри приятели и сътрудници. Надяваме се на това ползотворно съучастие.
Дружество "Гражданин"
София, ул. "Екзарх Йосиф" № 24
тел. 9877302, 9807567, факс 9807567
e-mail: csociety@mbox.cit.bg
В организационния екип на програмата участват: Михаил Неделчев, председател на УС на Дружество "Гражданин", членовете на УС на дружеството проф. Елка Константинова и Катя Георгиева, философът Владимир Градев, историчката Катрин Сариева, като програмен координатор е Силвия Борисова.