Международен конкурс за есе

Връщайки се към традицията на академиите на науките и изкуствата в Европа от 18. и 19. век немското издание на сп. "Lettre Internationalе" и "Ваймар 1999 - културна столица на Европа" ООД със съдействието на "Гьоте институт" обявяват награди за отговорите на два въпроса под формата на есе. Конкурсът е отворен за всички хора по света, като ги призовава на творческо състезание, в което могат да изхождат от различните си културни перспективи и житейски опит. На прага на новото хилядолетие този конкурс на идеите ще се превърне в символ на една съзидателна и единна световна общественост от 21. век.

Двата въпроса са:
Да освободим ли бъдещето от миналото?
Да освободим ли миналото от бъдещето?

Наградите:
Авторите на първите три отличени есета получават следните парични награди:
1. 50 000 германски марки
2. 30 000 германски марки
3. 20 000 германски марки
и в края на 1999 г. ще бъдат поканени във Ваймар за церемонията по награждаването.
Наградените, както и авторите на други силни текстове получават неколкомесечна стипендия в Германия.
Наградените есета, както и други, избрани от крайното жури есета ще бъдат публикувани в изданията на "Летр интернационал" на всички езици, на които списанието излиза, и в други международни списания за култура.
Предвижда се и издаването на книга на немски и на други езици на есетата, подбрани от крайното жури.

Условия за участие:
Могат да участват всички, без членовете на журито и сътрудниците на "Летр интернационал" и "Ваймар 1999 - културна столица на Европа".
Есетата трябва да са написани на един от шестте езика на Обединените нации (английски, арабски, испански, китайски, руски и френски) или на езика на организаторите - немски.
До деня на официалното връчване на наградите есетата не могат да се публикуват, да бъдат предоставени за публикация на трети лица или с тях да се участва в други конкурси.
Есетата трябва да бъдат изпратени до 30 ноември 1998 в секретариата на международния конкурс за есета в два печатни екземпляра или по електронната поща. Валидна е датата на пощенското клеймо или протокола на e-mail.
Ръкописите не се връщат.
Авторите на наградените есета предоставят на организаторите неограничено право (което може да се преотстъпи на трети лица) за превод и разпространение на есетата си или на части от тях на всички езици. Автори, чиито есета са предложени на крайното жури, но не са наградени, също отстъпват правото си на публикация на организаторите. В случай, че есетата им бъдат публикувани, получават еднократен хонорар от 500 германски марки.
Ако есетата излязат в книга, всички автори получават допълнително авторски хонорар в размер минимум на осем процента от продажната цена на книгата и в съответствие с обема, който есето им заема от целия обем на книгата.

Изисквания към текстовете:
Есетата не бива да надхвърлят следните обеми:
70 000 знака (машинописни удара) на немски
64 000 - на английски, френски или испански,
62 000 - на руски
15 000 - на китайски
54 000 - на арабски.
Всички изпратени есета трябва да са придружени от резюме от най-много две страници.
Есетата трябва да се изпратят в запечатан плик. Не се допускат каквито и да било уточнения за автора на есето върху страниците на текста. Адресът и името на автора трябва да се изпратят в придружително писмо, отделно от запечатания плик с есето. Есета, които се пращат по електронната поща, трябва да бъдат изпратени като attachment.

Протичане на конкурса:
Всички есета ще бъдат анонимизирани от секретариата на конкурса и изпратени на журитата с код.
Процедурата ще протича през две журирания. На вниманието на крайното жури ще бъдат предоставени най-много 49 есета. От 1 декември 1998 до 15 май 1999 седем начални журита за седемте различни езика ще преглеждат пристигналите текстове. Всяко от тях има правото да предложи поне три есета за крайното класиране. Крайното жури е в международен състав от специалисти в различни области. То решава кои есета да награди до края на октомври 1999. Наградените ще бъдат информирани и имената им ще бъдат оповестени във Ваймар на официално тържество в края на 1999 г.

Адресът на секретариата е:
International Essay Prize Contest
Rosenthaler Str. 13
D-10119 Berlin
Deutschland

E-mail - Essay.Lettre@weimar1999.de
URL - http:// www.weimar1999.de/Essay-Contest