Манускрипта - фондация за подпомагане на проекти и програми, изцяло свързани със средновековното славянско и балканско литературно и културно наследство, бе представена в Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий". Създадена от палеослависти от БАН, СУ "Св. Климент Охридски" и Народната библиотека, фондацията се насочва най-напред към продължаването на работата по проекта "Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства". Началото на този проект е подкрепено от американската фондация IREX и по него, заедно с българите, работят учени от САЩ и от Централноевропейския университет в Будапеща. Предложените възможности за компютърно описание на средновековни ръкописи са предизвикали интерес сред научните среди на много страни. Учредителите на "Манускрипта" разчитат, че данъчните облекчения във влезлия в сила Закон за корпоративното подоходно облагане ще допринесат за укрепване на фондацията и ще се стигне до създаване на общ информационен масив от средновековни ръкописи, който да бъде широко използван в развитието на българската наука и световната култура.

Елка Мирчева