Правителствените проекти за Закон за радиото и телевизията и за Закон за далекосъобщенията, подписани от министър-председателя, са вече в Народното събрание и предстои да бъдат разгледани и приети. Изглежда те ще бъдат гласувани бързо, защото предстои спешното приватизиране на Българската телекомуникационна компания...
Дългият път към сегашния проектозакон бе белязан със Закона за радио и телевизия от 1996 година (законът "Клара Маринова", оспорен в голяма степен с решение на Конституционния съд и действащ в момента с поправки), проектозаконите "Свободно слово" и "Райчевски".
Още с първите идеи за Закон за радиото и телевизията се очертаха и споровете по няколко основни въпроси в регламентирането на електронните медии. Нека ги изброим:
- Какъв да е органът за разрешаване-наблюдение-санкциониране на РТВ-дейностите. Обхватът на неговата дейност - само държавните или всички медии. Начинът на избирането му. Независимост от изпълнителната власт.
- Държавни или обществени да са БНТ и БНР. Какво да е тяхното финансиране.
- Да има или да няма реклама в БНТ и БНР.
- Равнопоставеност на частните медии.
- Концесионен или лицензионен режим за частните медии.
- Регламентиране или не на журналистическата дейност в електронните медии.
В закона от 1996 г. и в проектите "Райчевски" и "Свободно слово" тези въпроси намираха различни (спорни) решения.
В законопроекта на правителството "Костов" също има немалко спорни решения:
- Запазва се съществуващият НСРТ, като компетенциите му се разпростират и върху търговските медии (в проекта медиите се определят единствено като "обществени" и "търговски"). Неговата независимост обаче отново е поставена под въпрос. Първо, защото парламентарната квота ще се избира както и досега. Второ, защото разрешенията за излъчване ще се дават от Министерския съвет с посредничеството на друг орган, създаван с проектозакона за далекосъобщенията. На идеята за ротация не е обърнато внимание. Запазва сегашния състав и мандат на НСРТ.
- БНТ и БНР са определени като обществени медии. Начинът на избор на ръководство се запазва, като властта му нараства с отпадането на програмните съвети. Финансирането става чрез специален Фонд, попълван от населението с (обезкуражително малки) ежемесечни вноски.
- Финансирането на БНТ и БНР ще става и чрез реклама.
- За търговските медии не е предвиден достъп до Фонда. Не е уважено желанието им за категорично намаляване обема на рекламата в обществените.
- По въпроса концесии или лицензи правителството, не желаейки да изпусне властта над концесионирането, е възприело двойствен подход, като последната дума остава за Министерския съвет.
- Журналистическата дейност в електронните медии е регламентирана по сравнително либерален начин.
Ние винаги сме смятали, че дискусията по един законопроект е далеч по-плодотворна, отколкото оплакването от един закон..

К