Най-силно съм впечатлен и приятно изненадан от сполучливата импровизация по комплектуването на състава и подготовката на нашата делегация за срещата в Скопие. Независимо от различията им по професия, специалност, характер и темперамент, всички български участници се изявиха като сплотен колектив от съмишленици с висок професионализъм и личностна култура на поведение.
Деликатният политически характер на срещата с нашите македонски домакини, както и неопределената тема за обсъждане, не попречиха на нашите участници да проявят максимална деловитост, тактичност, балансиран синхрон при изложението на своите становища относно миналото, настоящето и бъдещето на българо-македонските отношения. Имам всички основания да кажа, че нашите изказвания бяха по-добре съобразени с днешните обективни политически реалности в Балканския регион, в Европа и света. В този смисъл те прозвучаха убедително като израз на добра воля и конструктивен дух с оглед на бъдещето. Като казвам убедително, имам предвид не моите лични предпочитания, а чутите коментари на неколцина по-млади македонски граждани, присъстващи на срещата. Тъкмо техните благосклонни към нашите становища коментари ми направиха голямо впечатление и ми вдъхнаха повече оптимизъм.

Константин Косев