Писмо - препоръка

До областните управители и кметовете в страната е изпратено писмо, подписано от министрите на културата, финансите, регионалното развитие и благоустройство и на земеделието, горите и аграрната реформа. В него се препоръчва държавните и общински органи да положат усилия за създаване условия за новото развитие на читалищата и да оказват помощ за преодоляване на възникналите трудности. Напомня се също така, че трябва да се спазват изискванията по прилагане на Закона за народните читалища.
В писмото, изпратено на 4 юни 1998 г. под номер 08-00-210, се акцентира върху три важни момента от взаимоотношенията между държава - община - читалище:
Основният проблем е възстановяването собствеността на читалищата върху сгради, парцели и земеделски земи. Връщането на собствеността е залегнало в Закона за народните читалища и е влязло в сила още на 22 октомври 1996 г. В препоръчителното писмо е отбелязано, че като доказателство за възстановяването на недвижимата собственост на читалищата е достатъчно да се представи документ, че тези имоти са отнети от читалищата.
Вторият важен момент е безвъзмездното отстъпване на читалищата правото на ползване върху сградите и другите недвижими имоти, предоставени им преди влизането на закона в сила. Отстъпването на това право е практически безсрочно, до съществуването на дадено читалище. На читалищата не може да се откаже ползването върху посочените имоти или върху части от тях. Спазването на процедурата по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост не е основание за такъв отказ - напомня се в писмото. По-нататък се казва, че ползването на тези имоти е по чл. 56 от Закона за собствеността, т.е. читалищата имат право на доходите на тези имоти, включително и наемите от тях.
С особена загриженост в писмото е поставен и третият важен момент - субсидирането на читалищата. В него се казва, че със смяната на системата на финансирането, много общини неправилно спряха субсидиите на читалищата, в това число и заплатите на работещите в тях. Имайки предвид, че и в бъдеще на читалищата се възлага да изпълняват и държавни културно-просветни задачи, законодателят е определил в чл. 21 т. 3 на Закона за народните читалища да се осигури субсидия по държавния и общинските бюджети. Законът възлага на Министерството на културата да предлага размера на читалищните субсидии по общини на базата на нормативи, изработени от това министерство, съгласувано с областните администрации и общините. Това разпределяне след утвърждаването му в бюджета не може да се променя в общините. То може само да бъде увеличено с допълнителни общински субсидии.
В писмото още е упоменато, че всяко читалище може да развива и допълнителни дейности, но те, за разлика от основните, не се освобождават от данъци, такси и мита.
След това писмо би трябвало все по-малко да бъдат въпросителните и свободните тълкувания на областни и общински администратори. На много места самодейният прочит на нормативни документи доведе немалко читалища до границата на необратимата бедност. Надеждата е, че след това напомняне поне ще намалеят държавните чиновници - екзекутори на цели читалищни братства.

Любен Русков