До госпожа Емма Москова
министър на културата

Уважаема Госпожо Министър,
През юли 1998 г. дъщеря ни Йоана Илиева се яви на приемните изпити в НГДЕК "Константин-Кирил Философ". Струва ни се важно да споделим с Вас някои наши наблюдения по този повод:
Разбрахме, че преди устния изпит се провежда специален платен курс в гимназията по история и обща култура, като организиращите курса са членове и на изпитната комисия. Предвид характера на устния изпит: да се разработят индивидуално определени по конспект теми, които да се изложат и защитят пред комисията, това безспорно създава предпоставки за липса на обективност в критериите за оценяване и за фаворизиране не на действителната обща култура на кандидатите, а на заученото по време на курса.
Подобно провеждане на изпита ни кара да се замислим изобщо за необходимостта от устен изпит в НГДЕК. Изучаването на древните езици очевидно предполага на първо място умения и езикова компетентност, които се изявяват при писмения, а не при устния изпит. Още повече, че новите изисквания в Закона за висшето образование определено дават приоритет на писмените форми на изпитване, което би трябвало да бъде добре известно на комисията от университетски преподаватели, провеждащи тъкмо устния изпит.
Конспектът, по който се провежда устният изпит, е не върху изучавания в 7 клас материал по история (включващ история на древния свят, т.е. напълно адекватен за приемен изпит в един класически лицей), а върху историята на България, при това систематизирането му се отличава от начина на преподаване на съответния учебен материал в предишните класове на основното училище. С други думи, конспектът включва изкуствено и механично разделение на събития и личности, незащитимо от позициите на съвременната историческа наука. Посочената в конспекта библиография е крайно недостатъчна. Никъде в конспекта или по време на изпита не става и дума за фигуриращата в названието на изпита "обща култура".
Всичко това дава шансове единствено на посещавалите курса деца. Нашата дъщеря не посещава организирания в гимназията курс и се готви по авторитетния труд на видния наш историк проф. Андрей Пантев 100-те най-известни български личности, чиито портрети, неизвестно защо, не са се понравили на уважаемата изпитна комисия. Факт е, че книгата на проф. Пантев не е посочена в дадената библиография, а друг съвременен, изчерпателен и достъпен за децата материал върху бележитите българи днес просто няма.
Конкретният повод да напишем писмото безспорно е разликата от две единици в оценките между писмения и устния изпит. Дъщеря ни е едно от осемте момичета, изкарали отлична оценка на анонимния писмен изпит, но е единствената от тях с оценка 3,75 на устния (фактически това е най-ниската оценка, писана на устния изпит), с което отпада от класирането. Би могло да се говори даже за целенасочено елиминиране поради странната практика на едновременното обявяване на крайното класиране и резултатите от двата изпита, която съществува само в НГДЕК и далеч не създава предпоставки за обективност и непредубеденост. Струва ни се, че оценката от писмения изпит би следвало да има несравнимо по-голяма тежест, дори и само поради факта, че е анонимен и на него безпристрастно се оценява езиковата култура на децата въз основа на съвършено непознат текст. Докато устният изпит изисква "наизустяването" на девет предварително избрани теми и предполага посещението на организирания в гимназията платен курс, което според нас обезсмисля явяването на кандидати, които не са посещавали курса.
Подобни практики в никакъв случай не съдействат за издигането на престижа на една национална институция, каквато е НГДЕК. Впрочем, това изглежда е широко известно, щом тази година за гимназията кандидатстват едва около 250 ученици за обявените 86 места. Родителите са добре осведомени, че решаващ за приемането на децата им в гимназията е устният изпит с доста неясни критерии.

София, 20.07.1998 г.

Ирена и Владимир Градеви