Експертизата на ИКОМОС

В изпълнение на Заповед 1 от 25.5.1998 г. на председателя на Българския национален комитет на ИКОМОС, работна група на БНК на ИКОМОС проведе заседания на 28 май, 4 и 9 юни в следния състав:
Председател: проф. Григорий Григоров. Членове (по азбучен ред): проф. д-р арх. Рашел Ангелова, проф. д-р Елка Бакалова, проф. арх. Пейо Бербенлиев, Златка Кожухарова, Албена Мазакова, Петър Попов, доц. д-р инж. Валентин Тодоров, Светла Божкова (отсъствала и от трите заседания).
В резултат от получената информация и от проведените дискусии работната група направи следните констатации, оценки и предложения, приети с консенсус от всички нейни членове:
1. Работната група констатира, че от 1979 г. - годината на вписването на Боянската църква в листата на световното културно наследство, досега са предприети серия от координирани консервационни интервенции с голямо значение за опазване на паметника.
[...]
Общата констатация е, че са отстранени причините за разрушителните процеси в църквата, влияещи върху стенописите; изявени са в още по-голяма степен универсалната културна стойност и автентичността на паметника, мотивирали неговото вписване в световното наследство. Предстои реализацията на финалната консервационна фаза, свързана с: ограничени по обем довършителни архитектурни дейности и въвеждане на подходящо осветление в интериора; завършване на цитираните по-горе операции по консервацията на стенната живопис и колоритна реинтеграция.
2. Работната група подчертава, че последните години от работата върху Боянската църква съвпадат с криза в дейността по опазване на културното наследство в България, съответстваща на икономическите затруднения на държавата в настоящия преходен период. Това се изразява в липса на достатъчно средства за консервация; амортизирана система за управление при отсъствие на постоянно действащ мониторинг върху културните ценности; остаряло законодателство и др. Наистина, осъзнавайки изключителната културна стойност на Боянската църква, държавата и през този труден период е осигурявала ежегодно финансови средства за нея. В това отношение е била полезна и помощта на ЮНЕСКО. Но работната група преценява, че тези средства са били недостатъчни, за да осигурят перманентна и ритмична целогодишна работа по паметника. Особено зле се е отразила липсата на постоянен мониторинг с ефективен мениджмънт на консервационния процес (включващ документиране, планиране, финансиране, контрол и др.).
Това неизбежно се е отразило върху работата по Боянската църква.
3. Оценката и констатациите на работната група за състоянието на Боянската църква са следните:
а) По църквата. Работната група счита, че състоянието на архитектурнно-строителната субстанция на църквата е стабилно - понастоящем не се наблюдават деструктивни процеси.
б) По климатичната инсталация. Получените резултати от анализите и измерванията, извършени от НИПК, показват, че в момента се осъществява задоволително поддържане на параметрите на микроклимата на Боянската църква. По данни на НИПК за това имат определено значение предоставените от ЮНЕСКО през 1992 г. пароовлажнители и подвижната лаборатория, предоставена като техническа помощ за 7-те български паметника - световно наследство. В същото време се констатира, че бъдещото функциониране на климатичната инсталация не е достатъчно осигурено: недостигът на средства пречи за подмяната на някои нейни остарели елементи и затруднява комплектуването й с нови необходими елементи (например за контрол върху микроклимата в преддверието на църквата).
в. По стенописите. От началото на 1998 г. тече критичен експертен анализ на резултатите от извършените досега консервационни дейности; оценяват се използваните материали, техники и методи, както и параметрите на предстоящата консервационна интервенция до отварянето на Боянската църква за публиката. Осъществява се съпоставка на различни хипотези и интерпретации за естеството и причините на протекли или протичащи процеси в субстанцията на стенната живопис. Работната група на ИКОМОС - България, счита, че тези процеси досега не са нарушили универсалната културна стойност и автентичността на паметника. Но са необходими постоянни наблюдения и изследвания в рамките на регулярен мониторинг, който става все по-належащ.
4. Работната група на ИКОМОС - България, предлага на ИКОМОС следното:
а) ИКОМОС да подкрепи пред ЮНЕСКО българската кандидатура за техническа помощ, необходима за осигуряване на оптимални микроклиматични условия за опазване на Боянската църква (приложение 1).
б) ИКОМОС да подкрепи предложението на ИКОМОС - България, за финансиране и методическа помощ от страна на ЮНЕСКО на пилотен проект за постоянен мониторинг върху Боянската църква, свързан с методиката, управлението, финансирането, контрола, документирането и др. на паметника в процеса на неговата консервация и след това. Подобен пилотен проект би имал голямо значение и при работата върху останалите 6 български паметници в листата на световното наследство. В същото време работната група изразява убеждението, че ИКОМОС, в случая ИКОМОС - България, би могъл да изпълнява много полезна роля в подобен мониторинг, в духа на целите и стратегията на нашата международна организация.
Работната група е убедена, че подкрепата на ИКОМОС в посочените две направления ще има важно значение за осигуряването на исканите помощи от ЮНЕСКО и за съдбата на Боянската църква.

(Следват подписите на членовете на работната група)