Особеното мнение

[...] Смятам промяната на ръководителя на реставрационните работи за неуместно поради няколко причини:
а) безспорната трудност на обекта. Доброто му познаване - дори и при известни технологически неблагополучия - все пак е приоритет на дългогодишния работещ реставратор;
б) етични затруднения поради неяснотата кое е направено от предходния екип, а кое от наследилия го ръководител и екип;
в) липсата на достатъчно средства да се прави прецизна, обективна документация, която би отстранила съмнения и спорове.
В заключение смятам, че:
а) груби, неотстраними грешки в почистването на стенописите, извършено в 1997 г., не са допуснати;
б) сменянето на ръководителя и екипа му не са желателни;
в) наложително е подпомагането на ръководителя на реставрационните работи - от комисия с непроменящ се състав - и изискване завършването във възможния кратък и реален технологически срок.
Не споделям някои от заключителните изводи и препоръки:
- "...хаотично и научно необосновано...";
- "...ограничаване емпиризма и интуитивния подход";
- "...чрез обективни методи, пораждащи причините..."

27.5.1998 г.
София

Доц. Тодорка Каменова