Международните награди Онасис

Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation обявява
Втори конкурс за създаване на оригинална театрална пиеса
при следните условия:

1. Дата на награждаването:
Наградите ще бъдат връчени през есента на 2001 година в Атина.

2. Стойност на наградите:
Първа награда - 150 000$,
Втора награда - 100 000$,
Трета награда - 75 000$.

3. Срок за изпращане на пиесите:
Най-късно до 31 декември 1999 г. Пиесите, получени след тази дата, няма да бъдат приемани.

4. Адрес за изпращане на пиесите:
Secretariat of the International Onassis Prizes
Eschinou street 7 (Plaka),
105 58 Athens, Greece

тел.: +30.1.33.10.900
факс: +30.1.32.36.044

5. Начин за изпращане на пиесите:
Пиесите трябва да бъдат изпратени в три машинописни екземпляра. Пиеси, изпратени по факс, няма да бъдат приемани.

6. Форма на пиесите:
Приема се драма от всякакъв вид, базирана в разумна степен на словото (изключват се музикалата опера, оперетата, пантомимата и безсловесният хепънинг).

7. Език на създаване на пиесите:
Пиесите трябва да бъдат написани на един от следните езици: гръцки, английски, френски, испански, немски или италиански.

8. Превод на пиесите:
Освен ако оригиналът на пиесата е на гръцки или английски, всички други пиеси трябва да бъдат придружени от превод на гръцки или английски, според предпочитанията на автора, и на негова отговорност по отношение на първоначалната проверка дали пиесата изпълнява основните изисквания на конкурса. Пиесите, които според мнението на първото жури отговарят на изискванията на конкурса, ще бъдат след това преценявани от жури на езика, на който е оригиналът на пиесата, при положение, че това е един от споменатите шест езика.

9. Съпътстващи документи:
Заедно с пиесата всеки автор трябва да изпрати до фондацията следното:
а) Curriculum Vitae със специален акцент върху неговите/нейните театрални дейности;
б) Удостоверение от асоциацията драматурзите от страната на автора или от друга компетентна публична инстанция, че поне една от неговите/нейните пиеси е била представяна на сцена от професионална трупа, или удостоверение от театрално училище, от известен театрален критик или драматург, че пиесата отговаря на основните изисквания за участие в международен конкурс за оригинална театрална пиеса;
в) Декларация от автора, че неговата/нейната пиеса е оригинална, не е била публикувана, не е била представяна на сцена и не е послужила за основа на сценарий за филмова или за телевизионна продукция;
г) Декларация от автора, че до публичното обявяване на наградите пиесата няма да бъде поставяна на сцена, нито ще бъде публикувана, и правата върху нея няма да бъдат прехвърляни или продавани на трети лица;
д) Декларация от автора, дали той/тя желае след края на конкурса неговата/нейната пиеса, заедно с другите пиеси от конкурса, да бъде достъпна за трети лица за изследване, критическа оценка или по други професионални съображения, като се снема цялата отговорност от фондацията;
е) Декларация от автора, че той/тя приема безусловно всички условия на конкурса, включени в настоящата обява.

10. Селекция на пиесите победители:
Фондацията ще възложи на трети лица (гръцки и негръцки), определени по нейна преценка (сред университетски преподаватели по театър, театрални критици или други професионално ангажирани с театър творци) задачата да изберат пиесите-победители.
В едногодишен срок от крайната дата за получаване на пиесите, но не по-късно от 31 декември 2001 година, Фондацията ще избере продължаващите пиеси, които, по преценка на комисиите на фондацията, ще участват във финалната фаза на конкурса. Авторите на пиесите, които не са селекционирани за участие във финалната фаза, ще бъдат уведомени по пощата, че отпадат ограниченията за публикуване и другите ограничения.

11. Обявяване на победителите:
Наградените пиеси ще бъдат избрани по решение на комисии, назначени от фондацията, и ще бъдат одобрени от Комитета за наградите "Онасис" и от борда на директорите на фондацията. При обявяването на наградените пиеси няма да бъдат споменавани никакви обосновки.
Личното присъствие в Атина на победителите в навечерието и по време на церемонията по награждаването е условие sine qua non за получаването на наградата и за нейното изплащане. Всички разноски за път и настаняване ще бъдат поети от Фондацията.

12. Авторски права:
Всички авторски и други права остават за автора, освен онези, които се отнасят до следното:
а) Възможността за отпечатване до 20 000 копия на всяка от наградените пиеси на гръцки и английски език и тяхното безплатно разпространяване за официални лица, театрални критици и др., ако фондацията желае това. Фондацията не поема отговорност за превода. Преводът, осигурен от автора, ще бъде предпочетен;
б) Поставянето на пиесите в Гърция от професионална трупа, определена от фондацията, за период от 6 месеца през трите години след награждаването.

13. Изплащане на наградите и уреждане на спорове:
Наградите ще бъдат изплатени на победителите, както следва: половината от наградата ще бъде изплатена в деня на церемонията по награждаването, а другата половина - след изтичането на три месеца от церемонията по награждаването, ако междувременно във фондацията не бъдат подадени възражения или оспорвания на авторството и оригиналността на пиесата.
При всяко положение фондацията е упълномощена (но не е задължена) преди всяко изплащане да изисква юридически документи от получаващия награда или от неговите/нейните наследници, както и доказателства за авторството или оригиналността на наградените пиеси. Ако от фондацията не може да бъде постигнато решение, случаят ще бъде отнесен към Атинския съд, който ще има изключителната юрисдикция за уреждане на всички спорове.

14. Обект на пиесите:
Темата на пиесата не трябва да накърнява хуманните ценности. Пиеси с локално съдържание, което не представлява по-широк интерес, се изключват от конкурса. Също така се изключват пиеси, които са участвали в миналото в конкурс, организиран от фондация "Онасис". Обаче пиеси, които са участвали в други конкурси, без да получат отличие, не се изключват.

15. Тълкуване на условията на конкурса:
Фондацията тълкува свободно всички условия в настоящата обява и попълва всички празнини, които могат да бъдат намерени в тях.

16. Приемане на условията на конкурса:
Участниците чрез участието си в конкурса приемат всички негови условия.

17. Съхраняване на наградените пиеси от фондацията:
По архивни съображения наградените пиеси остават във Фондацията и обичайният достъп до тях за театрални критици и за други заинтересовани лица е позволен, като са обект на всички авторски права на писателя, но без отговорност от страна на фондацията. За останалите пиеси ще бъдат спазени авторовите желания, както са указани в неговото/нейното заявление до фондацията в момента на изпращането на пиесите.

Атина, юни 1998