Интернет и билки
за читалището

От няколко месеца шест български читалища реализират проекти -модели, от които в голяма степен зависи тяхното бъдеще. Пилотният проект, осъществяван с помощта на Програма на ООН, може да се окаже съдбоносен за идните дни и на останалите български читалища. Много от тях също се надяват да бъдат включени в различни международни програми, чиито културни проекти биха допринесли за измъкването на читалищата от орбитата на постоянно преследващата ги бедност. Обнадеждаващи са вече първите стъпки по реализирането на читалищните проекти в Свищов, Копривщица, Дупница, Тополовград, Елхово и Велики Преслав.

Сред първите 7 одобрени читалищни проекта по Програмата на ООН (ПРООН) "Читалището и новите предизвикателства", представеният модел за бъдещото развитие на читалище "Еленка и Кирил Аврамови" - Свищов, получи висока оценка както от експертите на програмата, така и на специалистите от Министерството на културата.
Проектът, озаглавен "Приобщаване на местната общност към световното информационно пространство чрез WEB библиотека", вече се реализира с активното участие на Стопанската академия "Димитър Ценов", община Свищов, фирма "Цифрови системи", гимназия "Николай Катранов", фирма "BNI Commerce" - Свищов, ДОМ "Инженеринг", Студентския дом, Православната църква, Ротари клуб в града и местната фирма "Магма". Изброяваме всичките партньори на читалището, за да са ясни най-важните цели при реализиране на подобни проекти - приобщаване на все по-големи общности, групи и организации към читалището, като по този начин то отново да се превърне в център на обществения живот в района. Още повече, че в конкретния случай свищовското читалище наистина е традиционен център на духовния живот в града.
Днес идеята на свищовлии чрез проекта е да се засили това присъствие в обществения живот, особено в период на духовна стагнация и перманентно безпаричие. Вече са реализирани първите идеи по проекта: от началото на май функционира информационен център, оборудвана е "WEB библиотека" - зала с 4 работни места. Чрез тази инициатива местното население вече има достъп до Интернет услуги. Предлагат се и безплатни курсове за въвеждане в Интернет, за професионална подготвка на ученици, за обучение на читалищни дейци от общината, безплатно предоставяне на специализирана информация на социални и здравни заведения. По проекта е предвидено и организиране на професионално и специализирано обучение за ученици и безработни с помощта на бюрото по труда. С помощта на Стопанската академия ще бъде сформиран и Обществен факултет за обучение по мениджмънт в културата и образованието.
Многогодишна е традицията на спонсорството в Свищов - то е заложено и в този проект, като се започне от помощта на малките спомоществователи с по 50 - 100 хил. лв. и се стигне до традиционните поддръжници на читалищните изяви като "Свилоза", Винпром - Свищов, а в по-ново време и банка "Биохим". Тяхната помощ и в бъдеще ще е важна подкрепа в нелеките дни, които не отминават и свищовското читалище.
Потърсихме мнението на читалищни дейци, участвали в разработката и реализирането на проекта, за това как виждат днес читалището и какви промени очакват да настъпят след реализирането на техния проект.

Петър Личев - председател на читалищното настоятелство:
"Държавата е по-малко отзивчива днес и това ще е трайна тенденция, която ни изправя пред много непознати досега проблеми. Учим се да взимаме самостоятелни икономически решения. От приватизацията можем и да получим свежи пари и ще ги изхарчим, а после накъде? Вече втори мандат съм председател и заедно с моя екип упорито бягаме от натрапеното клише за читалището като за някакъв мавзолей - застинала традиционна форма, която трудно допуска модерния свят в битността си. Амбицирани сме да реализираме целия духовен потенциал и ресурси, които има общината. В това отношение одобреният проект ни дава добри надежди. От известно време налагаме практиката да поощряваме и парично наши творци - от платените изяви, организирани от читалището, половината средства разпределяме между творците."

Таня Христова - секретар на читалището:
"Новото настоятелство бе избрано на 8 октомври 1997 г. Субсидиите, които получаваме от общината, отиват главно за заплата. Средствата за дейност ние си осигуряваме сами - извън общинския бюджет. Имаме спонсори, дарители, получаваме пари от допълнителни дейности, отдаваме помещения под наем. В скоро време ще бъде открита книжарница в помещение, за което собственикът няма да плаща наем, но в замяна на това читалището ще получава безплатно книги. Вярваме, че ще успеем да реализираме идеите, заложени в проекта ни, и това сигурно ще ни отвори нови "ниши", чрез които читалището наистина ще продължи да бъде притегателният духовен център на Свищов."

Таня Ликова - главен специалист в общинския отдел "Култура":
"Градът ни е богат с бележити личности, родени или работили тук и честването на техните годишнини е превърнато в национални изяви, които най-често реализираме с потенциала на читалището. В общината има 14 читалища. За хоровите празници на името на Янко Мустаков през месец юни общината осигури 7 млн. лв. Често в Студентския дом, както и в читалището гостуват театри, оркестри, естрада от областта и столицата. При нас има публика за всяко изкуство. В града ни учат и 10 000 студенти - това е една благодарна публика, но и доста взискателна.
Кметската управа на Свищов е настроена добре както към най-голямото в града, така и към по-малките читалища. Наистина сме горди, че проектът на свищовското читалище е оценен доста високо. Ние също ще дадем своя принос при реализирането на този проект."

Диана Цветкова - библиотекар в читалището:
"Това е първата публична библиотека в страната - на 141 години е, създадена e с дарението на Емануил Васкидови - имаме над 101 хиляди тома, заедно с ценни старопечатни издания. Днес тя обслужва над 3000 читатели. За съжаление, библиотеката е на път да загуби значението си на най-важен културен фактор за възраждането на демократичния дух на свищовци. Ние разработихме проект за автоматизация на библиотечната дейност със собствени средства. Ако тази идея не се подкрепи от общината, обществеността и държавата, има опасност библиотеката да се превърне само в музей.
Миналата година не сме закупили нито една книга, но получихме дарение, общо около 500 тома, изпратени от БАН и от ДСК. Получаваме в. "Сега" , защото ни го предоставят безплатно...
Съвсем наскоро библиотеката ни бе преместена в не съвсем удобно помещение и това ни създава допълнителни проблеми. Но най-важното си остава автоматизирането на библиотечната системата. Това е нашата мечта..."

На какво заложиха останалите пет читалища от страната, също спечелили "финансова квота" от проекта?
Тополовградското читалище "Св. св. Кирил и Методий" е единственото, което има одобрени два конкурсни проекта, свързани с опазване и развитие на околната среда.
Точното наименование на първия е "Зелена академия", чиято цел е да привлече населението на града към проблемите на околната среда и да повиши гражданската му активност за опазване на растителните и животински видове, водите, билките и горските плодове. За целта, според проекта, е изграден обществен съвет за опазване на околната среда, който периодично да информира населението за екологичните проблеми на района. Провежда се кампания за информиране и приобщаване на гражданите към инициативите на проекта чрез местните медии, училищни събрания, срещи, анкети, брошури, зелена телефонна линия. Обучават се зелени патрули от ученици и членове на Ловно-рибарското дружество. Ще бъде подготвена изложба "Човекът и природата". Партньори на читалището в реализирането на проекта са общината, Ловно-рибарското дружество, основните и средни училища. Един очакван резултат от този проект е създаване на устойчиви механизми за коопериране и сътрудничество между читалището, местната власт, медиите, бизнеса и местните граждански организации за трайно подобряване на околната среда.
Вторият тополовградски проект носи името "Дар от лозата". Основната цел е ясна: да се възродят традициите в лозарството в региона, да се приучат хората да развиват грамотно лозарство. Ще се организират и курсове по лозарство за безработни. Читалището се надява чрез обработката на 100 декара общински лозя да стабилизира финансово читалището.
Проектът на читалище "Развитие" - Елхово, звучи доста бодро: "Билкосъбирането - крачка напред в развитието на елховското общество". Партньори на читалището са военният гарнизон, общината и бюрото по труда, като са включени още социално слаби семейства, безработни, пенсионери, ромски малцинства. Според проекта билкосъбирането е един от основните източници на приходи за местното население, което подсказва, че общината е сред селищата с най-много безработни и е сред най-бедните в страната. Затова в проекта е предвидено обучение и контролиране на билкосъбирането, с цел опазване на естествените билконаходища, по-рационалното събиране и култивиране на билките - накратко казано, целта е чрез проекта да се повиши екологичната култура на населението. Вече е преустроена общинска сграда за изкупвателен пункт и сушилня.
Читалище "Зора" - Дупница, спечили проекта с идеята за създаването на клуб "Интернет". Негови партньори са Фармация АД - Дупница, училищата в града и общината. Целта на проекта е чрез откриване на клуб "Интернет" да се подобри информационната среда в града и клубът да послужи по-нататък като основа за създаването на бизнес и информационен център. Чрез предлагане услуги на населението, клубът ще реализира приходи, които трябва да подобрят финансовото състояние на читалището. Това е реална надежда, защото от предварително направеното проучване се оказва, че населението има голям интерес към информационните услуги, които не се предлагат в града.
Проектът на читалище "Хаджи Ненчо Палавеев" е озаглавен "Копривщица - ХХI век". Целта на проекта е да се намали безработицата и повиши жизненият стандарт на населението на Копривщица чрез подпомагане развитието на основния поминък на града в областта на туризма, селското стопанство и занаятие.
Ще бъде изграден Туристически информационен център в читалището, чрез който да се привличат туристи от страната и чужбина, ще се изготвят туристически програми, читалището ще организира развлекателни и културни изяви. Чрез центъра ще се обучават и безработни, които желаят да се занимават с туризъм. Основна дейност на центъра ще бъде и туристическата реклама на града. Чрез проекта ще се търсят и стимули за развитието на местните художествени занаяти и специфични селскостопански дейности. За реализирането на идеите са привлечени като партньори Сдружение по туризъм, фондация "Палавеев", фондация "Копривщица", Държавно лесничейство, Дирекция по музеите, Център по публична администрация към УНСС и др.
"Опазване и възпроизводство на природната среда във Велики Преслав" е проектът на читалище "Развитие", който има продължителност на реализация 11 месеца. Ще бъде озеленен новоизграден крайречен булевард с участието на цялото население. Създадена е вече еко-школа за ученици от основното и средното общообразователни училища и Дома за сираци и предстои обучение на зелени патрули. Ще бъде открит и еко-телефон, ще има и постоянна лектория по проблемите на екологията и изработване и публично представяне на видеофилми за защитени растителни видове в района на археологическия и природен резерват на Велики Преслав.
Трябва да отбележим, че нито едно селско читалище не успя да се включи в първия етап на програмата. На второто "прослушване" читалище "Прогрес" от Ново село - Видинско, успява да се вклини сред останалите градски читалища.
Каква идея са заложили новоселяни за бъдещото си преуспяване?
Нека да отбележим най-напред, че техният проект е с най-кратък срок за изпълнение (9 месеца) и най-скромен по разходи (5 хил. долара), но с ясно очертана социална функция. Селското стопанство е печелившата карта на "Прогрес" от Ново село. Основната цел на проекта е да подпомогне основния поминък на населението - лозарството, и да стимулира развитието на земеделското производство и животновъдството в общината. Така чрез проекта (обучение и курсове по лозарство) създателите му се надяват да намалят безработицата и да обучат безработните ромски малцинства, да договарят с кооперации наемането на обучени работници, условията на труд и заплащането им. Читалището ще обработва 13 декара лозя с помощта на преминалите обучение безработни. Партньори на проекта са общината, църковното настоятелство, бюрото по труда и за радост на всички - изба "Новоселска гъмза".

Любен Русков