Нов български университет

Програма:
Евроазиатска културология
Образователна степен: магистър
Департамент: Антропология
Рецензенти: проф. Вера Мутафчиева, доц. Светла Страшимирова
Директор: хон. ас. Крум Ацев

I семестър

Задължителни:
Парадигми на древноиндийската мисловност, д-р Мирела Лингорска;
Дао-будистката традиция в далекоизточната култура, хон. ас. Крум Ацев;
Етнокултурна история на палеобалканските и анатолийските народи, н. с. Майя Василева.
Избираеми:
Увод в египтологията, хон. ас. Теодор Леков;
Увод в асирологията, гл. ас. Диана Димитрова;
Крито-микенска култура, ст. н. с. Румен Катинчаров;
Културата на Тракия през I хил. пр. Хр., ст. н. с. Георги Китов;
Санскрит като език на умо-зрението, д-р Мирела Лингорска;
Произход и развитие на философския речник на будизма, хон. ас. Боян Захариев.
Идеографичeско въведение в китайски език и цивилизация, хон. ас. Крум Ацев.
Китайското изкуство на писмото, хон. ас. Асадур Маркаров;
Корейският културен феномен, доц. Александър Федотов;
Философия на културата: основни идеи и направления, доц. Асен Давидов;
География на културата, гл. ас. Райчо Пожарлиев и екип;
Език и култура на индоевропейците, акад. Иван Дуриданов;
Увод в семиотиката, проф. Мария Попова;
Психолингвистика, проф. Енчо Герганов, Красимира Ангелова;
Семантични структури на съзнанието, ст. н. с. Максим Стаменов;
Функционална мозъчна асиметрия, проф. Сийка Пенчева;
Социолингвистика, гл. ас. Ангел Ангелов.
Семинари:
Езикът на Ведите и Упанишадите, д-р Милена Лингорска;
Графичният символен език на древнокитайския “Канон на промените” (И-дзин), хон. ас. Стефан Хинков;
Традиционната японска духовност и естетика, хон. ас. Юко Тогаши.

II семестър

Задължителни:

Религиозно-философска система на зороастризма и други персийски учения, хон. ас. Наталина Иванова;
Най-древни култури и писмености на Арабския полуостров, хон. ас. Ива Саид;
Кабала - знакова и космологична философия на еврейския език, азбука и култура, н. с. Мони Алмалех.
Избираеми:
Митология на древен Египет, доц. Сергей Игнатов;
Митология на древна Месопотамия, гл.ас. Диана Димитрова;
Египетската книга на мъртвите, хон. ас. Теодор Леков;
Езикът на “Бхагавадгита”, д-р Мирела Лингорска;
Текстологично и философско разглеждане на древнокитайския трактат “Джуандзъ”, хон. ас. Теодора Куцарова;
“Тибетската книга на мъртвите”: прочит и поглед към живота отвъд смъртта, хон. ас. Боян Захариев;
Дао-будисткото литературно наследство в световната култура, хон. ас. Крум Ацев;
Общество и култура в древна Арабия, хон. ас. Павел Павлович;
Увод в семитско-хамитските езици, хон. ас. В. Тодоров;
Изкуство и култура на Кавказ и Иран, ст. н. с. Диана Гергова;
Формиране на юдаизма, доц. Сергей Иванов;
Предислямска и ислямска арабска поезия и проза, доц. Цветан Теофанов;
Пастирите на близкия изток: Бедуини, проф. Гидеон Кресел (университет Бер-Шева);
При изворите на турската литература, н.с. Йорданка Бибина;
Ислямът - светогледно единство и разноликост, хон. ас. Павел Павлович;
Формиране на ценностната система на персийската поезия и проза в периода IХ-ХV в., хон. ас. Наталина Иванова;
Поезия и философия на персийския суфизъм, хон. ас. Хомайра Некхат;
Раждането на новоевропейската философия: от Декарт до Кант, хон. ас. Валя Митева;
Философия на езика, Ас. Мария Стойчева.
Семинари:
Епически санскрит, д-р Мирела Лингорска;
Звукови, графични и жестови символи в индийския тантризъм и йога, хон. ас. Нина Георгиева;
Китайска идеографика, хон. ас. Крум Ацев;
Елбетицата - българска проекция на централно- и източноазиатската космологична символика, д-р Тачо Танев, хон. ас. Стефан Хинков, хон. ас. Крум Ацев;
Японски език и писменост, хон. ас. Братислав Иванов;
Корейският език и корейската писменост, хон. ас. Спас Рангелов;
Персийски език, хон. ас. Наталина Иванова, хон. ас. Хомайра Некхат;
Арабски книжовен език, хон. ас. Иван Дюлгеров.

III семестър

Задължителни:
Прабългари - етнос, език, писмо, проф. д-р Моско Москов;
Културна история на тюркоезичната цивилизация, ст. н. с. Валери Стоянов.
Задължително-избираем (един от двата):
- Участие в работна група (една от предлаганите 6 или самостоятелно формирана около избран от студентите проблем):
1.Психолингвистични аспекти на символните, фонетичните и смесените писмени системи;
2.Културологични и лингвистични свидетелства за формирането на българската народност;
3.Теренно изследване на малцинствена група в контекста на нейния етнически, културен и езиков генезис;
4.Източни корени на европейски ортодоксални и еретически учения;
5.Развитие, трансформация и днешна западна рецепция на будизма;
6.Източни мисловни и стилистически похвати в съвременното световно изкуство.
- Самостоятелна разработка на проект (с публикация по темата).
Избираеми:
Египетски език. доц. Сергей Игнатов;
Асиро-вавилонски (акадски) език, гл. ас. Диана Димитрова;
Езикът на “Дхармапада” и индийския будистки канон, д-р Мирела Лингорска;
Тибетският текст на будисткия канон, доц. Александър Федотов, хон. ас. Георги Свечников;
Старокитайски език въз основа на литературни източници от VI в. пр. н. е. до II в. н. е., хон. ас. Теодора Куцарова;
Традиционна китайска мебел; далекоизточен антиквариат, хон. ас. Крум Ацев;
Цвят и аромат - семиотика на ранносредновековната японска култура, доц. Цветана Кръстева;
Тракийско изкуство, ст. н. с. Мария Чичикова;
Скитско изкуство, хон. ас. Даниела Агре;
Волго-уралският регион - връзки с общобългарската и евразийската култура, доц. Татяна Ярулина;
Орнаментите в българското народно творчество - естетика и семантика, д-р Павлина Митрева;
Прабългари и формирането на културата им, хон. ас. Катя Меламед;
Музиката на богомилите, хон. ас. Бисера Венедикова;
Библейски (класически) еврейски език, проф. Славчо Вълчанов;
Старобългарски език, проф. Б. Велчева, гл. ас. А. Бояджиев;
Османската наративна литература (ХIV-ХVI в.) - мит и реалност, ст. н. с. Мария Калицин.
Семинари:
От древнокитайските песни до японските тристишия хайку, хон. ас. Крум Ацев, доц. Цветана Кръстева;
Българското в евроазиатски контекст, доц. Пламен Цветков;
Системи за психофизическа регулация, енерготерапия и бойни изкуства в културите на Изтока, н. с. Николай Сивков, хон. ас. Стефан Хинков, хон. ас. Нина Георгиева, хон. ас. Крум Ацев;
Курс по Османски език, ст. н. с. Мария Калицин.

IV семестър

Задължителни:

Елинският свят и Древният изток, н. с. Майя Василева;
Гръцкият свят и Изтокът през късния елинизъм, гл. ас. Николай Гочев.
Разработка и защита на магистърска теза.
Избираеми:
Хибриден санскрит, д-р Мирела Лингорска;
Китайска естетика: синтез на живопис, калиграфия, поезия, музика, театър, пространствено оформление, хон. ас. Крум Ацев;
Прабългарите - календар, именник, вяра и светоглед, проф. д-р Моско Москов;
Културни средища на Елинистическия Изток, н. с. Елза Нинова;
Античност и ранно християнство, доц. Цвете Лазова;
Религиозно-философски идеи през късната античност, гл. ас. Николай Гочев;
Шаманът в Северна Евразия - посредник при диалога на човека с небето, доц. Юлиан Константинов, н. с. Николай Сивков;
Миларепа - тибетски йогин, аскет и поет, доц. Александър Федотов;
Да изразиш неизразимото: мистичното течение в индуизма през погледа на поетите-бхакти, Ас. Галя Соколова;
Социално-културни специфики на Индия, ст. ас. Боряна Камова;
Османската империя като “обща история” на Мала Азия и Балканите ХV-ХVIII в., ст. н. с. Евгений Радушев;
Антропологията и конструирането на другия, хон. ас. Орлин Тодоров;
Традиция и новаторство в културата на съвременна Япония, хон. ас. Дора Барова.
Семинари:
Превод на извънсловесното (върху основата на старокитайски идеографически текстове), хон. ас. Крум Ацев;
Начален курс по съвременен китайски език, хон. ас. Теодора Куцарова;
Съвременен японски език, хон. ас. Юко Тогаши;
Съвременен турски език, н. с. Йорданка Бибина;
Съвременен хинди - езикът на общуване с днешна Индия, хон. ас. Надежда Розова;
Циганите - народ, език и култура в движение и взаимообмен, ст. н. с. д-р Веселин Попов, н. с. д-р Елена Марушиакова
, д-р Биргит Игла;
Родопите като етно-антропологичен терен, д-р Илона Томова.