Из Програмната декларация
на Клуба за подкрепа на гласността
и преустройството в България


Процесите на демократизация и преустройство, които са обхванали почти цялата система на социализма, навлизат в решителната си фаза, когато усилията на интелигенцията за разширяване на гласността и изграждане на неформални групи, организации и движения придобиват все по-голямо значение.
Новият етап на преустройството предлага не само по-големи възможности, но заедно с това изисква по-голяма степен на гражданска и политическа активност, която вече може да бъде постигната само чрез обединяване на силите.
Вземайки предвид това обстоятелство, група интелектуалци от София реши да основе Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България. Клубът си поставя за цел да обсъжда публично, в условия на пълна откритост най-актуални и наболели проблеми на нашето общество, които пряко засягат съдбата на народа ни - неговото близко минало, непосредствено настояще и обозримо бъдеще. Клубът по-специално ще разисква въпросите за икономическото състояние на страната и жизненото равнище на населението, сложните и все по-усложняващи се демографски проблеми, въпросите около човешките права у нас, екологическата обстановка и изгледите за нейното подобряване, темповете на преобразованията, действителното равнище на гласността и пр.
Клубът ще осъществява дейността си чрез провеждане на събрания, организиране на дискусии и срещи с изтъкнати специалисти, които са в състояние компетентно да разясняват проблемите, с видни наши интелектуалци, общественици, отговорни политически лица от държавния и партийния апарат, ангажирани в решаването на интересуващите го проблеми.
[...]
В своята работа клубът ще търси сътрудничество със средствата за масова информация, подкрепа от обществени организации и официални държавни институции, особено що се отнася до осигуряване на зали, печатна база, материали за разгласяване и пр.
Учредителите на клуба считат за необходимо изрично да подчертаят, че той ще работи изцяло на основата на Конституцията на НРБ и в нейните рамки, на основата на сега съществуващото в страната законодателство и при пълна подкрепа на решенията на Юлския пленум на ЦК на БКП от 1987 г., като се бори решително за тяхното практическо осъществяване.
Всеки опит да бъдат включени елементи на секретност, подмолност, нелегалност или подривност в дейността на клуба, или пък му бъдат инкриминирани подобни неща отвън, клубът ще разглежда като провокация, инспирирана от враговете на гласността и преустройството у нас.
[...]
Същевременно - като неформално образование - Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България не ще търси юридическо признание от съда. Целите и задачите, които си поставя, средствата, с които възнамерява да ги осъществи, не изискват той да притежава статута на юридическо лице. Това го прави самостоятелен и независим от каквото и да било външно опекунство и манипулиране. Поради същата причина той не може да бъде забраняван или разпускан от някаква официална институция.
Той може да бъде разпуснат само от онези, които са го създали, и неговото създаване става факт от момента на учредяването му.
[...] За член на клуба може да се запише всеки, който желае да участва в дейността му и да го подпомага според възможностите си, когато това се наложи, без да се чувства обвързан с каквито и да било други ангажименти, както и да го напусне, когато неговата дейност му стане безинтересна.
Всички въпроси на клуба ще се решават от общото събрание чрез обикновено мнозинство, като между две събрания той ще се ръководи от избрано по демократичен начин ръководство. [...]
Учредителите на клуба се надяват, че неговата дейност ще направи процесите на преустройството, гласността и демокрацията в нашето общество по-интензивни и ще обедини усилията на широки слоеве от интелигенцията и обществото за довеждане на този процес до успешен край. Защото разширяването на гласността, преустройството и демокрацията днес би трябвало да вълнува не само всеки честен интелектуалец, но и всеки човек, разтревожен за съдбата на страната, в която живее.

3 декември 1988 г.
София