Из доклада на оперативното бюро,
прочетен от Желю Желев


[...]
Сред елементите на новата политическа ситуация, които най-пряко и непосредствено засягат клуба, са:
- бързото нарастване на желаещите да станат членове на клуба, кандидати от всички социални групи, макар че основният контингент си остават средите на интелигенцията;
- възникването на аналогични клубове в редица градове на страната като Пловдив, Бургас, Варна, Ямбол, Пазарджик, Велико Търново, Видин и предстоящото създаване на такива клубове в Михайловград, Русе, Благоевград и Петрич;
- поява на сателитни интелектуални групи, които не искат да принадлежат към клуба, но държат да имат с него най-тесни връзки, а в определени случаи да работят и под неговата егида.
Тази рязко променила се политическа ситуация в страната след 10 ноември изисква отново да се върнем към характера и организационната структура на клуба, за да можем да кажем, че Клубът за подкрепа на гласността и преустройството не би могъл да действа и да се развива нормално, адекватно на новите условия, не би могъл да изпълнява своята роля и предназначение, да отговори на очакванията, които българската общественост му възлага, ако той не действа като политически клуб, който чрез своята многостранна дейност създава политическо движение на българската интелигенция за демокрация и демократично преустройство на съвременна България. Не става дума, че трябва да му се придава политически характер, отвън да му се привнася подобно качество.
Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България винаги е бил политически клуб и е действал като такъв. Той беше такъв, когато правеше своите декларации по турския въпрос, когато събираше подписи под декларацията до Народното събрание за принципите на гласността и преустройството в България, когато излизаше с протестни декларации по повод арестите и задържанията на неговите активисти, когато неговите активисти биваха изключвани от комунистическата партия или освобождавани от работа и пр.
Самият предмет на клубната дейност има политически характер. Шестте кръга проблеми, посочени в програмната декларация, имат напълно политически характер, в това число, разбира се, екологическите, тъй като при нашата система те са изключително тясно свързани с всичко останало в обществения живот на страната.
Поради ненормалните условия, при които беше поставен клубът през изминалата година, главно поради невъзможността да се събере в пълния си състав, за да започне свободни научни дискусии, неговата дейност имаше крайно едностранчив характер. Клубът се занимаваше главно с изработването и публикуването на декларации или петиции по жизнено важните въпроси и събития в живота на страната.
Едностранчивостта беше толкова по-голяма, като се има предвид, че дори и тези документи се изработваха не от целия клуб, а с помощта на един сравнително тесен кръг активисти, докато останалата част практически нямаше и възможност за участие. Това естествено пораждаше недоволство, което, макар невинаги да беше основателно, създаваше напрежение.
Преценявайки перспективите на клуба, ние смятаме, че сега пред него се разкрива широко поле за дейност. За пръв път пред клуба се открива възможността той да разгърне цялата палитра на дейности, заложени в самия предмет на неговата дейност. И понеже от предмета на дейността се определя и характерът на клуба, ние считаме за необходимо накратко да очертаем основните кръгове и форми на тези дейности.
Първата и най-важна група дейности, който всъщност изразява неговата специфична същност, както и специфичното му място сред другите независими сдружения, е организирането и провеждането на публични дискусии по основните проблеми на нашето общество. Чрез този вид дейност клубът има възможността да актуализира и да привнася в общественото съзнание животрептящите въпроси на съвременността, да активизира общественото мнение, да го подтиква към нови търсения и нови виждания, да го освобождава от идеологически илюзии и политически предразсъдъци, индоктринирани от официалната пропаганда в продължение на десетилетия.
На базата на широка публична дискусия клубът може да изработва свободно собствени, както и да предлага алтернативни решения за всички онези области на обществения живот, които са посочени в програмната декларация.
Осъществявайки на практика всичко това, клубът, без да монополизира тази роля, има всички шансове да се открои и наложи като генератор на нови нестандартни политически идеи за демократичното преустройство на нашето общество, особено ако чрез средствата за масова информация тези идеи стават достояние на широката общественост.
Вторият кръг дейности, който би могъл да бъде определен като пряко участие в политическия живот на страната, включва в себе си издаването на декларации, изявления, правенето на протести, даването на интервюта, участие в радио- и телевизионни предавания, публикуване на статии и пр. Също така участие в митинги, демонстрации, поднасяне на петиции, както и съвместно участие заедно с другите независими сдружения в по-крупни събития на обществения и политическия живот, като провеждането на избори, референдуми и т. н.
Съвместните акции и дейности, единодействието заедно с другите независими сдружения и партии на базата на една последователно демократична платформа биха могли да очертаят контурите на един трети кръг от дейности.
Кой от така очертаните кръгове на дейността в даден момент ще има предимство, зависи от конкретната политическа ситуация и изискванията на момента. При едни обстоятелства масово-политическата дейност ще има предимство, при други дискусиите, при трети вътрешната реорганизация и реформация на клуба. Никога обаче не би трябвало да се забравя, че специфичната характеристика на клуба се крепи върху дискусионната ни дейност, чрез която той може да отговаря на очакванията на нашата общественост.
В момента ние сме изправени пред обстоятелства, които повелително изискват клубът, за да оцелее и за да може да действа адекватно на новата политическа ситуация, да стане инициатор на движение, на политическо движение за демокрация на българската интелигенция и всички онези представители на другите социални групи, които гравитират около нея. В този смисъл ние смятаме, че вратите на клуба трябва широко да бъдат отворени за всички, които ще приемат неговата нова, далеч по-радикална политическа програма и желаят на практика да работят за нейното осъществяване.
[...]