Академичните издания

Аз буки
Официален спомоществовател - Министерство на образованието и науката. Седмичник. Излиза от 1991 г. Обслужващо звено към Министерството на науката и образованието, със седалище София.

Archeology in Bulgaria
Издава Археологически институт и музей на БАН. Излиза от 1997 г. Две книжки годишно. Списанието обнародва статии и научни съобщения за най-новите археологически паметници от разкопки и проблемни статии в областта на праисторията, античната и средновековната археология, нумизматика, сфрагистика, епиграфика, антропология.

Археология
Издава Археологически институт и музей на БАН .Четири книжки годишно. Излиза от 1959 г. Списанието публикува на английски език най-важните резултати от археологически проучвания и разкопки в областта на праисторията, античната и средновековната археология, нумизматика, сфрагистика, епиграфика, антропология.

Balkanistic Forum\Балканистичен форум
Издава Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при НБУ "Неофит Рилски". Три броя годишно. Излиза от 1997 г. Списанието е замислено и реализирано като интердисциплинарно издание.

Богословска мисъл
Издава Богословски факултет при СУ "Св. Климент Охридски"
Четири книжки годишно. Излиза от 1996 г. Има за задача да осветлява богословието, богословско-философски и научни проблеми, свързани с християнството.

Bulgarian Historical Review
Издава Институт по история на БАН. Две двойни книжки годишно. Излиза от 1973 г. Съдържа оригинални и обобщаващи статии (необнародвани на български език) на наши и чужди учени по проблеми на българската, балканската и общата история от Античността до наши дни. Издава се на четири чужди езика.

Български език и литература
Издава Министерство на образованието и науката. Двумесечник. Излиза от 1958 г. Научно-методическо списание. Основният му адресат са учителите по роден език и литература.

Език и литература
Издава Съюз на филолозите българисти. Двумесечник.
Излиза от 1946 г. Най-старото и представително българско филологическо издание. В него се публикуват работи по литературознание, лингвистика, философия на езика и хуманитаристика от български и чуждестранни автори с акцент върху славистична и българистична проблематика.

Исторически преглед
Издава Институт по история при БАН. Три книжки годишно.
Излиза от 1945 г. Най-старото научно историческо списание в България с 54-годишна история.

Критика и хуманизъм
Издава ДРНЗ "Критика и хуманизъм". Три книжки годишно. Излиза от 1990 г. Орган на Института за критически социални изследвания, разработващ програми в областите на рефлексивната социология, критическата теория и философската логика.
kx_ch@cserv.mgn.bg

Литературата
Издава Университетско Вазово общество. Две книжки годишно. От 1994 г. Издание за литературна история и теория на университетско Вазово общество. Всяка книжка на списанието е тематично определена и представя по един актуален литературоведски подход или важен литературноисторически проблем чрез определящи статии на неговите "бащи".

Paleobulgarica/Старобългаристика
Издава Кирило-Методиевски научен център при БАН. Четири книжки годишно. Излиза от 1977 г. Предназначено за специалисти в областта на старобългаристиката, византологията и медиевистиката. В него се публикуват оригинални изследвания, рецензии и обзори.

Социологически проблеми
Издава Институт по социология - БАН. Четиримесечник.
Излиза от 1968 г. Всеки от броевете има водеща тема, където на равни основания български и западни изследователи демонстрират различни аспекти, прилагайки различни техники и интерпретации.

Старобългарска литература
Издава Институт за литература - БАН. Две книжки годишно
Излиза от 1971 г. В изданието се публикуват изследвания върху старобългарската литература и култура, обнародват се неиздадени паметници на старобългарската книжнина или техни новооткрити преписи, рецензии, обзори, библиография.

Философски вестник
Издава ЕТ "Филвест" - Сашо Савов. Тримесечник. Излиза
от 1994 г. Литературно-критическо издание на философите в България за осмисляне на литературни и философски събития с голямо значение. Оригиналността на списанието се изразява в синтетичната връзка между литература и философия.