Из Декларацията,
гласувана от
Първата национална конференция за книгата

Участниците в Първата национална конференция за книгата приеха следния заключителен документ:
1. Министърът на културата да създаде и оглави нов обществено-държавен орган - Национален съвет за книгата към Министерство на културата, който да има консултативни функции в помощ на правителството, в следния състав:
2. Целта на Националния съвет за книгата е да предложи национална програма за книгата и да формулира национална политика за
книгата.
3. Националният съвет за книгата да предложи за широк обществен дебат проектите за национална програма за книгата и национална политика за книгата. След протичане на дебата да предприеме конкретни действия за:
- спазване на поетите от България международни ангажименти, отнасящи се до книгата;
- наблюдение на съществуващото законодателство, свързано с книгите
- приемане на намалена данъчна ставка на ДДС за книгите;
- хармонизиране на законодателството, засягащо българската книга, с европейското;
- цялостно информационно осигуряване на книжния сектор;
- създаване на Национална програма за развитие на грамотността и четенето, улесняване достъпа до книгите, развитие на книгоиздаването, книгоразпространението, библиотечното дело;
- насърчаване навлизането на дигиталните технологии в областта на книгата;
- предложение за държавно подпомагане на издаването на българска и световна научна и художествена класика.
4. Националният съвет за книгата да подготви и предложи промени в съществуващото законодателство,
които да координира в единен Закон за книгата.

София, Национален дворец на културата
17 ноември 1998 г.