Светлозар Игов
"Елените"
ИК "Жанет - 45"
Пловдив, 1998

Михаил Неделчев
"Краевековните тъги на България"
Издателско ателие Аб

Александър Солженицин
"Рекло телето дъба да мушка"
("Очерци от литературния живот")
Превел Борис Мисирков
"Факел експрес"
София, 1998
Цена 20 000 лева

Морис Мерло-Понти
"Приключенията на диалектиката"
Превела Евгения Грекова
Издателство "Любомъдрие"
София, 1998
Цена 4000 лева

Карел Чапек
"Девет приказки и две в повече"
Превела Мария Беязова-Войтова
Издателство "Дамян Яков"
София, 1998
Цена 6000 лева

Фернан Бродел
"Средиземно море и средиземноморският свят
по времето на Филип II"
Книга първа
Превела Веселина Илиева
Издателство "Абагар"
София, 1998
Цена 16 000 лева

Сп. "Аудиториум"
Издание за университетска култура
Брой 2, декември 1998

Сп. "Литературна мисъл"
Брой 4, 1995-1996

Литературно списания "Страница"
Брой 4, 1998
Пловдив
Цена 1999 лева

Списание "Театър"
Брой 10&11&12, 1998
(Публикувана е и пиесата
на Маргарит Минков "Втора сряда")
Цева 1800 лева