Правилник
за присъждане на годишните награди на Съюза на артистите в България през 1999 г.

Чл. 1. САБ определя съюзни награди за творчество във връзка и по повод на Международния ден на театъра - 27 март, за отбелязване на най-високите постижения на работещите в областта на театралното изкуство.
Чл. 2. Наградите са индивидуални и колективни. Предложенията за номинации се правят само от членове на САБ.
Чл. 3. Награждават се постижения, обхващащи периода от 1 март 1998 г. до 1 март 1999 г.
Чл. 4. Наградите се връчват на 27 март в тържествена обстановка.
Чл. 5. Наградите са:
- награда за женска роля
- награда за мъжка роля
- награда за режисура
- награда за сценография и/или костюмография
- награда за критика (критически текст или теоретичен труд)
- награда за драматургичен текст
- награда за куклено изкуство
- награда за вариететно изкуство
- награда за цирково изкуство
- награда за майсторско техническо осъществяване.
Могат да не бъдат присъждани всички награди.
Чл. 6. Наградите се определят по следния начин:
- Първи етап - писмени предложения за присъждане на наградите се правят в САБ най-късно до 5 март 1999 г. Автори на предложенията могат да бъдат както индивидуални членове на САБ, така и съюзни дружества. Предложенията задължително се придружават от кратка мотивировка.
Предложения без мотивировка няма да бъдат разглеждани.
- Втори етап - ръководствата на гилдиите определят номинациите на базата на постъпилите писмени предложения до 10 март 1999 г. Броят на номинациите може да бъде до три, но не по-малко от две.
- Трети етап - На свое заседание на 27 март 1999 г. Федералният съвет на САБ разглежда номинациите и гласува наградите с обикновено мнозинство от списъчния си състав.
Чл. 7. Федералният съвет присъжда и награда за цялостен принос в областта на сценичните изкуства.
Чл. 8. Средствата за наградите се осигуряват от САБ.
Чл. 9. Всички неуредени въпроси в този правилник се решават от Федералния съвет на САБ съгласно Устава на организацията.
Този правилник е обсъден и приет на заседание на Федералния съвет на Съюза на артистите в България, проведено на 14.12.1998 г.


К