Писмо до кметовете
Министърът на културата г-жа Емма Москова утвърди "Механизъм за разпределение на общинската субсидия за читалищата", разработен съвместно с Министерството на финансите. В него са посочени основните показатели при разпределението на средствата: брой на жителите в населеното място, регистрирани читалищни членове, библиотечно и информационно обслужване, любителско художествено творчество - постоянно и временно действащи колективи - и участието им в международни, национални и общински изяви и спечелените награди. Отчитат се също така дейностите на школите по изкуства и по изучаване на чужди езици, както и работата на клубовете и кръжоците. В "механизма" са включени още материалната и техническа база, броят на местата в салоните, работа по проекти, числеността на субсидирания персонал. В утвърдения от министъра документ е записано: "За изразходване на предоставената субсидия е желателно да се сключи договор между председателя на Настоятелството на съответното читалище и кмета на общината".
Предложенията и разпределението на предвидените средства за читалищна дейност се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета и съставена от представители на общината и на всяко читалище.
Документът, изпратен до всички кметове в страната с дата 4 февруари 1999 г., е заведен под номер 08-00-41.

К