Иван Еленков
Родно и дясно

(Принос към историята на несбъднатия
"десен проект" в България от времето
между двете световни войни)

Издателство ЛИК
София, 1998
Цена 2900 лева