Зигмунд Бауман е едно от най-известните имена в областта на социалната теория днес. Като най-важна своя задача той приема търсенето на модел за съвременното общество. Обръща внимание, че идеята за постмодерността е въведена като набор от отсъствия, артикулирана е чрез фрази, като "изчезнали са", "няма вече", "липсват" и т.н. Вместо да се търси нов вид социално мислене като "интелектуален жанр", който да съответства на културната атмосфера на постмодерността, необходимо е да се конструира теоретичен модел на постмодерното общество, при което то да не бъде третирано като криза, деформация или упадък на предишното състояние.
Бауман критикува съществуващите схващания за постмодерността, защото се отнасят единствено до културните форми, без да засягат принципите на обществената организация, властовите мрежи, системата от човешки отношения. Културните значения обаче се нуждаят от декодиране като продукти, рефлексии, рационализации на социалните взаимодействия. Той смята, че за разлика от моделите на модерното общество, моделът на постмодерността не може да се позовава на реалностите на националната държава, но засега не съществува достатъчно широка рамка, за да бъдат еднозначно поместени в нея факторите, които са наддържавни и наднационални и играят главна роля в динамиката на днешния социален живот, подчинен на процесите на глобализацията.
Тук публикуваният откъс е от книгата "Глобализацията: последиците за човека" (под печат в издателство "ЛИК"), която е успешен опит да се осмисли нашата собствена ситуация в днешното общество.

М. Д.