Портрети на цветята е нарекла Леда Старчева рисунките и скулптурите, показани в галерия "Ата-Рай". Деликатна изисканост и спокойно изящество са основните характеристики на тези творби.
Поставени на съвсем ниски основи от черен мрамор, бронзовите цветя на Леда (иначе твърде отдалечени от натурата) сякаш са изникнали от самия под на галерията. Това решение е особено сполучливо, защото, от една страна, се създава усещане за естественост и непринуденост на композицията, а от друга, зрителят има възможност да възприеме пластиките като едно цяло в галерийното пространство.
Рисунките и скулптурите взаимно се допълват, като тяхната общност разкрива по-пълно замисъла - желанието да се създаде усещане за нематериалност, въздушност, лекота на формите. В рисунките тази идея е максимално изявена. Овеществяването й в бронз обаче е далеч по-трудна задача, чиято успешна реализация е сериозно творческо постижение на авторката.
От всяко скулптурно цвете се появява човешка фигура, чиито характеристики са едва загатнати. Тя самата напомня за пашкул или какавида - знак за метаморфоза, за развитие. Така антропоморфната фигура и растението формират неделимо цяло, взаимно се преливат без рязка граница между тях. Връзката на човека с природата естествено се подразбира - той е осъзнат като едно от проявленията на живата материя, като част от вечния кръговрат на нещата, като елемент от непрекъснато променящото се и ставащото. В творбите на Леда Старчева човекът е намерил мястото си и е в хармония с Всемира, поради което те осезаемо излъчват спокойствие и самодостатъчност.

Стефания Янакиева