Текст и интерпретации се нарича семинарът, който Центърът за чужди езици, литератури и култури към ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, има намерение да проведе на 7, 8 и 9 октомври 1999 г. "Текст и интерпретации" се организира като ежегоден литературоведски семинар, в който творчеството на български автори ще бъде анализирано от позицията на различни методологични принципи и подходи (социологичен, културологичен, структурно-семиотичен, феноменологичен, митопоетичен, херменевтичен, психо-аналитичен, сравнително-историчен и др.). Като конкретен обект на всеки семинар ще бъде определян отделен автор, присъстващ трайно в историята на българската литература. "Текст и интерпретации" няма да назовават конкретна тема, но ще изискват ясно определяне на методологичната ориентация от страна на участниците. Семинарите ще се провеждат в началото на месец октомври на съответната година.
Първият семинар ще бъде посветен на творчеството на Атанас Далчев.
Материалите от литературоведските четения ще бъдат издавани като номера от специализирана библиотека със същото заглавие.
Научен секретар на семинара е гл. ас. д-р Роман Симеонов.

Адрес за кореспонденция и информация: Благоевград 2700, ул. "Иван Михайлов" 66, ЮЗУ "Неофит Рилски" ЦЧЕЛК, тел. 073/80382.

pandev@aix.swu.bg