Демократически преглед

Списание
за либерално гражданско общество

книга 39/40,
пролет - лято'99
Издава Дружество Гражданин

Цена 7 лева