IХ конгрес
на Българската социологическа асоциация
София, 19 - 20 ноември 1999 г.

Меморандум
Въпреки сложността на прехода, през който преминава обществото ни, Българската социологическа асоциация, в лицето на нейното ръководство, възстанови публичното присъствие на българската социология като важен фактор на обществените промени.
Българската социологическа асоциация, в лицето на ръководството си, направи възможен този конгрес като форум на различни гледни точки и даде възможност за дебат за съдбата на българската социология.
Същевременно асоциацията, като институционална форма на професионалната социологическа общност, и нейното ръководство не съумяха да преформулират принципно публичния авторитет на социолога - като социален анализатор и социален критик.
Отчитайки настъпилите в обществото промени, които позволяват плурализъм на обществените субекти, ние считаме, че за пръв път от възникването на новата българска социология след 60-те години в социологическия хоризонт се явяват принципно нови възможности. Социологията може да помага за себеотстояването на автономните субекти в гражданското общество. За да може да изпълнява мисията си на действен фактор в стабилизирането на гражданското общество, социологията в България следва да бъде партийно неутрална и европейски и световно конвертируема.
Ние сме убедени, че не българската социология трябва да бъде зависима от държавата, а обратно, институциите на българската държавност трябва да бъдат зависими от социологическата експертност.
За да може да изпълни тази своя обществена мисия към гражданското общество, българската социология трябва да постигне ново качество в изследователския си репертоар, критичното осмисляне на своите възможности и радикално преформулиране на стандартите за социологическа компетентност.
Ние сме убедени, че средствата за масова информация и в частност журналистите са наши партньори и въпреки политическия натиск, упражняван често върху тях, те биха защитавали нашата кауза, ако ние им предоставяме неопровержима аргументация и ясни послания.
За изпълнението на тази актуална стратегическа роля Българската социологическа асоциация трябва да поеме нови отговорности.
1. Тя трябва да дава публичност на многообразието на социологическите светове в тяхната ценностна равнопоставеност.
2. Българската социологическа асоциация трябва да ангажира вниманието на българската общественост с фундаменталните проблеми, поставени от алтернативите за развитие на националното ни общество в контекста на един глобализиращ се свят.
3. Българската социологическа асоциация следва да е морален и институционален гарант за професионализма в поредицата от професионални изяви на автономните социологически субекти. Което означава, че новоизбраното ръководство на Българската социологическа асоциация поема отговорността да проведе в практиката стандартите на социологическия професионализъм.
4. Българската социологическа асоциация следва да бъде ползващият се с доверието на професионалната общност посредник между гражданските интереси и институциите на държавната власт.
5. Българската социологическа асоциация следва да бъде посредник в рамките на социологическата общност в цялото й многообразие.