На специална пресконференция в Министерството на културата, която се проведе на 2 декември т. г., журналистите бяха запознати с основните документи, според които ще се проведе вторият конкурс за субсидии на държавните театри (3 - 6 декември, в Батак), с който се изпълнява “вторият цикъл от Програмата за развитие на театралната дейност”.
Когато излезе този текст, вече ще са известни победителите в конкурса. Ще ги съобщим в следващия брой. Сега публикуваме състава на Националната театрална комисия, назначена със заповед на министъра на културата от 30 ноември 1999 г.:
Председател Николай Поляков - заместник-министър, секретар Стефан Янков - директор на НЦТ, и членове:
За драматичен театър:
проф. Христо Христов - режисьор, доц. Красимир Спасов - режисьор, Бина Харалампиева - режисьор, Асен Аврамов - композитор (нов член), Юрий Дачев - театровед, Нейко Нейков - сценограф, Златина Тодева - актриса, Васил Димитров - актьор (нов член), Цветана Манева - актриса, Стефан Данаилов - актьор, Митко Тодоров - директор на ТБА (нов член);
За куклен театър:
Яна Цанкова - режисьор, Славчо Маленов - режисьор, Петър Пашов - режисьор, Мая Петрова - сценограф (нов член), Бианка Бенковска - режисьор (нов член), Ефимия Павлова - актриса (нов член), Анастасия Янкова - актриса.
Задачата на комисията е “да извърши разпределение на държавната субсидия за 2000 - 2001 година съгласно Наредбата за условията и реда на провеждане на конкурси и получаване на държавна субсидия от държавните драматични и куклени театри”, като в тридневен срок от приключването на заседанията “комисията да представи на министъра на културата предложенията си за вид финансиране и модел театър за всеки участник в конкурса поотделно”. Изрично е подчертано, че председателят и секретарят на комисията не участват в гласуването.
Съгласно друга заповед на министъра на културата (от 22 октомври т. г.) броят на субсидиите, които ще се разпределят от комисията, е: 22 - за драматични театри, 10 - за куклени театри. За тези 32 субсидии ще кандидатстват 43 театъра, като на конкурса ще се явят и 10 алтернативни проекти на кандидати физически или юридически лица, нещо, което е нова и дългоочаквана стъпка в театралната ни реформа. И още нещо много привлекателно, стига наистина да се реализира: “Освободените средства от намаляването числеността на театрите за 2000 - 2001 г. да се използват за субсидиране на творчески проекти на всички театрални организации, в това число и на такива, които не са подкрепени с държавна субсидия.”
Извън конкурса остават онези държавни театри, във финансирането на които общинското участие надхвърля 50% от бюджета им.
За разлика от първия конкурс, сега кандидатите ще бъдат оценявани според събраните точки от гласуванията както от “оценъчната карта за резултатите от изминалия двегодишен период от дейността на театъра”, така и от “оценъчната карта за програмата за развитие на театъра през периода 2000 - 2001 година”. Другата новост е, че освен Народният театър “Иван Вазов”, всички останали театри са равнопоставени в конкурса. Откритите сцени имат право да кандидатстват с проект, включващ малка трупа от щатни актьори. Освен това който от кандидатите поиска, може и устно да изложи пред комисията основното от своята програма. С провеждането на настоящия конкурс най-сетне ще се синхронизират периодите на субсидиране и периодите на трудовите договори на новите директори.
Както и да го погледне човек, очевидно се извършва необходимото за избистряне на онези принципи на реформата, които без друго трябваше да доведат до функционирането на театъра на някакви по-нормални, прогнозируеми и ефикасни основи.

Никола Вандов