Изборът на "Култура"

Старобългарски речник. Т. I

Институт за български език - БАН

Отговорен редактор
чл.-кор. проф. Дора Мирчева

Издателство Валентин Траянов
Цена 49 лева.

Изданието е осъществено
със съдействието
на Фонда за развитие на изкуствата
на Програма ФАР
към Министерство на културата.