Георги:

Десетте най-важни неща за ХХ век
1. Секуларизацията на обществото: разпадане на религиозното съзнание по света.
2. Господство на материализма - във вид на доминираща светска, бездуховна, пазарна, евроцентрична пазарна демокрация.
3. Възход и падение на тоталитарните утопии - най-вече комунизма и фашизма.
4. Десакрализация на художественото творчество.
5. Господство на ниската масова култура - лишена от корен, от съкровеност, от истинска духовност: култура на смешението и ерзаца.
6. Безконтролен възход на науката и техниката.
7. Неудържим възход на масмедиите.
8. Излизане на човечеството в открития космос.
9. Електрификация, електронизация, телевизия, компютри, интернет.
10. Глобализация във всички аспекти: култура, политика, икономика, език, институции, право, наука, технологии, изкуство и пр.
Анкета