Център за изкуства "Сорос" - София

Конкурс

Мeждународен обмен в съвременните изкуства
и култура

Фондация "Център за изкуства "Сорос" обявява конкурс "Международен обмен в съвременните изкуства" за покриване на пътни разходи.
Конкурсът е насочен към индивидуални и групови професионални участия в международни събития и форуми в областта на съвременните изкуства. В този конкурс могат да кандидатстват и проекти на организации за покриване на членски такси във важни международни организации в областта на съвременните изкуства.
В конкурса могат да кандидатстват само български физически или юридически лица.

Конкурсът има следните раздели:
- събития и форуми, насочени пряко към усъвършенстване на професионалните умения и знания на участниците (конференции, симпозиуми, семинари, летни училища, тренингови и практически курсове);
- събития и форуми, свързани с участия в професионални конкурси;
- събития и форуми с фестивален характер (фестивали, биеналета и др.);
- изследователски проекти и творчески престои;

Документи за кандидатстване:
- регистрационен формуляр 1 (за индивидуални проекти) или 2 (за групови проекти) на Центъра за изкуства "Сорос" - София;
- писмо-мотивация за участието (обосновка на проекта);
- поименна покана-потвърждение за участието във форума, в която ясно се посочват разходите, покривани от организаторите;
- програма на събитието/форума и списък на лекторите, водещите семинари, тренинги;
- форми на предварителен избор за участие в конкурса, за който се кандидатства;
- копие от доклада, с който участва кандидатът (в случаите на участие в научни и академични форуми);
- бюджет на проекта по типове разходи, в който са посочени вече осигурените средства, вкл. собствено участие на организацията или лицето и приемащата организация; исканата от Центъра за изкуства "Сорос" и друга очаквана подкрепа (бюджетът се изготвя в щатски долари и в левове, според вида на разхода);
- професионална биография на кандидата (CV). В случаите на групов проект - професионална биография на всеки един от участниците;
- копие от самолетна резервация (направена в туристическа агенция "Пан Турс", ул. "Солунска" 32, тел. (02) 981 21 69), автобусна или влакова резервация с точно посочена цена на билета;
- две препоръки от лица, които нямат родствена връзка с кандидата;
- копие от съдебната, БУЛСТАТ и данъчната регистрация на юридическото лице, представляващо проекта (само за групови проекти).
В изключителни случаи в този конкурс могат да кандидатстват и проекти за покриване на членски такси за международни организации. Те трябва да съдържат:
- подробна информация за международната организация, за членство в която се кандидатства;
- копие от поканата за членство в организацията;
- копие от проформа фактурата за размера на членската такса.
Всички документи се подготвят на български език. Документите на чужд език трябва да бъдат придружени от превод на български.
Груповите проекти трябва да бъдат представлявани от юридическо лице при кандидатстването.

Вид на подкрепата, приоритети
Приоритет се поставя на индивидуалните проекти. Ще бъдат предпочетени проекти за участия, които допринасят за индивидуалното професионално усъвършенстване на кандидатстващия на определения етап от кариерата му, създават условия за обратно връщане и практическо прилагане на натрупания опит и информация сред по-големи професионални групи в България, допринасят за цялостното развитие на съвременните изкуства в страната, както и за образа на съвременна българската култура в чужбина. Подкрепата по този конкурс е частична и покрива пътните разходи със самолет при APEX тарифа или друг транспорт при най-ниски тарифи. Тя няма да надхвърля 500 щатски долара при индивидуалните проекти. При груповите проекти ще се вземат предвид характерът на събитието, видът и важността на участието.

Проекти се приемат до:
- 31 март 2000 г. (за проекти, които ще се осъществяват от 20 април до 19 юли 2000);
- 30 юни 2000 г. (за проекти, които ще се осъществяват от 20 юли до 19 октомври 2000);
- 30 септември 2000 г. (за проекти, които ще се осъществяват от 20 октомври до 19 декември 2000);
- 30 ноември 2000 г. (за проекти, които ще се осъществяват от 20 декември 2000 до 19 април 2001).
При изпращане по пощата важи пощенското клеймо на подателя!

Не се подкрепят:
- проекти за полагане на приемен изпит за висши учебни заведения в чужбина (вкл. магистърски и докторски програми);
- участия със статут на наблюдател в юбилейни, конгресни и други форуми;
- проекти на лица или организации, които са били вече подкрепяни от Центъра за изкуства "Сорос" през годината;
- проекти на лица или организации, които са с неотчетени предишни подкрепени проекти;
- проекти с комерсиален характер;
- не се покриват разходи за визи и застраховки.

През 2000 г. Центърът за изкуства "Сорос" няма да обявява други конкурси за покриване на пътни разходи.
Формуляри за кандидатстване можете да получите от Центъра за изкуства "Сорос", ул. "Ангел Кънчев" 19, или от информационните центрове "Отворено общество" в София и страната.
Консултации при подготовката на проекти можете да получите от Станислав Станев всяка сряда и четвъртък от 14 до 17 часа и петък от 10 до 13 часа в Информационния център на Фондация "Отворено общество", кв. "Иван Вазов", ул. "Балша" 1, тел. 951 65 52, както и на тел. 980 02 44 в останалото време.