Конкурс

Проекти в областта на съвременните изкуства
и култура

Фондация "Център за изкуства "Сорос" обявява конкурс за подкрепа на проекти в областта на съвременните изкуства и култура.
Конкурсът е насочен към български юридически лица, които се занимават професионално със съвременни изкуства и култура.

Приоритет ще бъде даван на проекти, които:
- в най-голяма степен отговарят на основните цели на Центъра;
- са инициирани от личности и организации от недържавния и нестопанския сектор;
- предлагат възможност за разширяване, разнообразяване и обогатяване на културната ситуация в страната;
- предлагат нови подходи към проблемите на съвременните изкуства и култура;
- създават възможности за професионалното развитие на повече хора и стимулират партньорства и работа в мрежа;
- са с високо ниво на ефективност на разходите;

Документи за кандидатстване:
- регистрационен формуляр 2 на Центъра за изкуства "Сорос" - София;
- обосновка на проекта (обяснение на концепцията) - до 5 стр., описваща подробно идеите и начина на реализация;
- подробен бюджет на проекта по типове разходи, в който са посочени вече осигурените средства, вкл. собствено участие на организацията или лицето и приемащата организация; исканата от Центъра за изкуства "Сорос" и друга очаквана подкрепа. (Бюджетът се изготвя в левове. Към бюджета се прибавят копия от документи за вече осигурени средства от други източници.);
- визуален (илюстративен) материал;
- професионална биография на ръководителя на проекта и на всеки един от участниците в проекта (CV);
- две професионални препоръки за проекта от лица, които не са в родствена връзка с кандидатстващите;
- копие от съдебната, БУЛСТАТ и данъчната регистрация на юридическото лице, представляващо проекта;
- допълнителни материали според вида на проекта (виж информационна брошура на Центъра за изкуства "Сорос");
Проектите могат да бъдат подавани и от екипи, но те трябва да бъдат представлявани от юридическо лице при кандидатстването.
Подкрепата за отделните проекти няма да надхвърля 8000 щатски долара.

Проекти се приемат до:
- 30 април 2000 (за проекти, които ще се осъществяват след 20 май 2000);
- 15 октомври 2000 (за проекти, които ще се осъществяват след 5 ноември 2000).
При изпращане по пощата важи пощенското клеймо на подателя.

Не се подкрепят:
- проекти, които не отговарят на основните цели на Центъра;
- проекти с пряка политическа пропаганда или прокарващи ксенофобска идея за култура;
- проекти с осигурена възвръщаемост на средствата или комерсиална художествена платформа;
- проекти, свързани с получаването на средно или висше образование у нас или в чужбина, или със специализации в чужбина над 10 месеца;
- проекти, свързани с подпомагане на текуща дейност на държавни и общински организации;
- проекти, свързани със създаването на конвенционални изпълнителски жанрове (опера, оперета, балет) и с разпространението на спектакли;
- проекти за издаване на учебна литература, детска литература, поезия, нотни издания, юбилейни издания и юбилейни каталози, аудиокасети и компактдискове и проекти за предварителна откупка на автори и композитори;
- проекти за производство и разпространение на филми;
- проекти на лица или организации, които са с неотчетени предишни подкрепени проекти или които вече са били подкрепяни от Центъра през годината.
- проекти, кандидатстващи за цялата сума за осъществяването им;

Формуляри за кандидатстване можете да получите от Центъра за изкуства "Сорос", ул. "Ангел Кънчев" 19 или от информационните центрове "Отворено общество" в София и страната.
Консултации при подготовката на проекти можете да получите от Станислав Станев всяка сряда и четвъртък от 14 до 17 часа и петък от 10 до 13 часа в Информационния център на Фондация "Отворено общество", кв. "Иван Вазов", ул. "Балша" 1, тел. 951 65 52, както и на тел. 980 02 44 в останалото време.