Министерство на културата
Национален център за театър
Националният център за театър обявява XIV сесия за подкрепа на театрални проекти. Ще бъде разпределена сума в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева.

Конкурсът е открит за регистрирани в Националния център за театър театрални трупи и организации.
Ще бъдат разглеждани различни по вид проекти за професионална дейност, като на тази сесия предимство ще имат:
- проекти за реализация или разпространение на постановки, създадени върху класическа или съвременна българска драматургия.
Формулярите за кандидатстване, както и допълнителна информация за конкурса се получават в Националния център за театър.
Краен срок за подаване на документите - 20 април 2000 г.

Адрес: бул. "Александър Стамболийски" 17, телефони: 980 10 17; 987 04 51; 86 111 (вътрешен 395, 396);
E-mail: nct@techno-link.com