Международна програма
Изкуство и култура

Международната програма "Изкуство и култура" има три компонента: 1. Програма "Културна връзка". Целта на програмата е да даде възможност за сътрудничество, обмен и развитие на общи проекти на професионално занимаващите се с изкуство и култура от Централна и Източна Европа.
Проектите, кандидатстващи за подкрепа, трябва: да допринасят за развитието на културната политика; да провокират дебат в обществото; да третират нови, съвременни проблеми; да представят нови, експериментални и новаторски форми на изкуство; да допринасят за промяна на обществените нагласи (да допринасят за премахване на социални, етнически или религиозни форми на изолация).
Програма "Културна връзка" ще подкрепя само проекти, които имат интердисциплинарен характер. Проекти, които не отговарят на нито едно от изискванията, изброени по-горе, ще бъдат отхвърлени. Приоритет ще бъде даван на проекти, които включват семинари, тренинги, уъркшопове и др. форми, които могат да допринесат за систематична промяна - например проекти, свързани с подпомагане на независимия сектор, изграждане на мрежи, постигане на финансова стабилност за организациите, работещи в областта на изкуството и културата. Специално внимание ще се обръща на проектите, идващи извън столиците, а също на проекти от подрегионите като Кавказ, Централна Азия, Балканите и др. с цел да се подпомогне децентрализацията на културата и изкуствата.
За кандидатстване пред програма "Културна връзка" се попълва специален формуляр на английски език, който се получава от информационния консултант.
Проектите се подават в електронен вид в Центъра за изкуства "Сорос", където се разглеждат от консултативен съвет. Ако проектът отговаря на заложените приоритети на програмата, той се изпраща за разглеждане от международен експертен съвет, който взима решение за финансиране.
2. Програма Културна политика
Целта на конкурса по тази програма е да подтикне към структурни промени в областта на културната политика - развитието и прилагането на различни модели на национално и международно ниво, като специален акцент ще бъде поставен на проекти, които "пресичат граници".
Ще бъдат подкрепяни проекти с продължителност до 1 година, които целят: трансформацията на съществуващата инфраструктура (нови подходи към културните институции); развитието на законодателството и фискалната политика в областта на културата, свързани например с авторско право, опазване на културното наследство, нестопанските организации, приватизацията и др.); развитието на образованието и обучението на арт администратори (които формират културната политика) и мениджъри в областта на културата; развитието на професионални асоциации в изкуството и културата, и ресурсни центрове; развитието на други важни аспекти на културната политика.
Ще бъдат финансирани проекти, които предлагат: новаторски модели за културна политика с конкретно приложение; проучвания, които целят практическо приложение и резултати; организирането на семинари, уъркшопове, стажове и други форми на образование в региона; организирането на обществени дебати; документирането и разпространението на информация, обмяната на идеи за разрешаване на проблеми и др.
Критерии за подкрепа на проекти: важността на проекта за културната практика и приносът му за структурни промени в областта на изкуството и културата; приносът на проекта за развитието на отвореното общество; дали проектът предлага новаторски модели за региона; нивото на сътрудничество с партньори в региона; потвърдено финансиране от трета страна; способността на организацията да продължи проекта след спиране на финансирането; репутацията и професионализма на организацията/екипа.
Максималният размер на подкрепата е 20 000 щ.д.
Краен срок за кандидатстване: 20 април 2000 г.
Проектите се подават на английски език в електронен вид в Центъра за изкуства "Сорос" - София.
3. Програма Нови инициативи
Тази програма ще подкрепя новаторски проекти, които целят дълбоки структурни промени в областта на изкуствата и културата и отговарят на основните цели на международната програма "Изкуство и култура".
Проектите по тази програма трябва да се подават на английски език в електронен вид в Центъра за изкуства "Сорос" - София.

За повече информация, моля, обръщайте се към информационния консултант Станислав Станев в неговото приемно време: сряда(14-17ч.),
четвъртък(14-17ч.),петък(10-13ч.),ул. "Балша" 1, тел 919 32 111 или на следния интернет адрес: www.sca.bg