Виенското депо - неговата организация и дейност по насърчаване, подпомагане и реализиране на художествени проекти, бяха представени от г-жа Стела Ролих на 18, 19 и 20 април в Националната художествена академия.
Изграждането на тази културна институция се основава на социалната функция на държавата. Ангажираността е насочена както към творците, така и спрямо обществото. Първата линия обхваща провежданата от Депото аналитично-критична дейност и нейната материална обезпеченост с австрийски федерални средства. Възможността за широк информационен достъп чрез Интернет, паралелното организиране на семинари и изложби, осигуряването на международни контакти и т.н. подхранват процеса на саморефлексия в кръга на самите творци. Този теоретичен аспект до голяма степен определя структурно-функционалния характер на Депото и убедеността на австрийските творчески среди в неговата важност. Своеобразната деривативност в разбирането за изкуството се превръща в обяснение за социалната ангажираност на представените проекти - борба с наркоманията, расизма; организирането на политически протести... Изразните средства на този тип изкуство са агресивни, тъй като са свързани с усвояването на общото пространство - улицата, и с прокарването на директни внушения - плакати, графити, видеостени... Целта на авторите му не е да кажат нещо, а да шокират. И в този смисъл ролята на обществото като адресат изглежда максимално изчерпана. Неговата реакция е предизвестена и рамкирана от алтернативата отхвърляне - приемане. Отъждествяването на социалната провокация с художествената налага негативен изказ в много от представените в София произведения. Едноплановото отричане на политически, обществени, културни и научно-технически стереотипи само по себе си обаче води до създаването на нови.
Това е само аспект от австрийската културна действителност, но показва вътрешните й закономерности, отношенията изкуство-държава-общество. Съществуването на Депото е израз на социално релевантната представа за значението и предназначението на художествения език; възможна отправна точка към разбирането на творчество, основано на нетипични за нашата чувствителност ценности, потребности, мотиви.

Лора Златарева