Конкурс

за частично финансиране на издателските разходи на периодични издания за култура в България в рамките на проект "Нова публичност"

В конкурса могат да кандидатстват всички български периодични издания за култура, като процедурата по кандидатстването спазва общите условия за кандидатстване пред Центъра за изкуства "Сорос" - София.

Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2000 г.

Документите и условията за кандидатстване са на разположение в информационните центрове на фондация "Отворено общество" в София и страната.

Критерии за кандидатстване

Изисквания към културно-политическата концепция на изданието.
Изданията, кандидатстващи по конкурса, трябва:
- да имат ясна идейна концепция и индивидуална специфика;
- да притежават цялостна, системна и устойчива издателска и културна политика (разработена в издателска стратегия и бизнес-план), утвърждаваща и разпространяваща ценностите на отвореното общество;
- да съдействат за издигане социалната значимост на културата, изкуството и критическия интелектуален авторитет;
- да бъдат инициатори на принципни дебати по значими национални и/или регионални културни, художествени, политически и обществени проблеми (за проекта е особено ценно, ако подхванатите от едно културно издание обществени полемики имат отзвук и извън границите на самото издание);
- да допринасят за създаването на толерантна публична ситуация;
- да бъдат форум за изява и на различни групи и гледни точки със затруднен достъп до публичното и културно пространство;
- да допринасят за публичния резонанс на нови и значими факти на културата, изкуството и интелектуалния живот;
- да разработват цялостна информационна политика, осведомяваща за културните и публични процеси в страната и/или региона;
- да поддържат осведомени, обективни и толерантни рецензентски рубрики;
- да притежават осведоменост за международната ситуация и за процесите в специализираната културна област, към която е насочено изданието, както и ясна информационна политика в тази сфера;
- да допринасят за интеграция на българския културен живот в европейски културни процеси;
- да организират съвместни мрежови инициативи с други издания;
- да бъдат партньори (или инициатори) във важни граждански, културни, политически, академични и пр. инициативи, извън издателската им дейност;
- да работят активно с различни структури и организации на гражданското общество; - да споделят и пропагандират идеите на проект "Нова публичност".

Академическите издания се преценяват и по следните критерии:
- способност за пропагандиране на научните резултати извън тясно специализирани сфери, повишаване на обществения авторитет на българската наука, търсене на социален и публичен ефект на научните занимания;
- тематични броеве или рубрики, посветени на значими обществени проблеми; - гъвкава политика за създаване на задълбочен теоретичен и исторически контекст на актуални теми на обществения дебат;
- академично сътрудничество, обмен, участие в академични и библиотечни мрежи; - международно търсене (абонаменти, брой продадени екземпляри извън страната); - периодично рецензиране на важни научни форуми, конференции и пр. в страната и чужбина.

Изисквания към управленската и пазарна политика:
- да демонстрират ефективност на мениджърския модел;
- да спазват своята периодичност;
- да представят анализ на аудиторията и практикуваните методи за достигане до нея; нови идеи за усъвършенстване на разпространението и контактите с фокусните читателски групи;
- да представят едногодишен финансов план, който да включва: детайлна калкулация на разходите и приходите от директни продажби; принципа на абонамент; спонсорство и реклама; описание на принципа на формиране на продажната цена; план на периодичността; информация за информационната мрежа и мрежата за разпространение на изданието;
- да представят планове/стратегии за набирането на средства чрез корпоративно спонсорство и реклама;
- да показват интерес към участието в международни мрежи на културни издания (информационни, електронни и др.);
- да демонстрират отвореност към сътрудничество със сектора на НПО и др. структури на гражданското общество.

В допълнение към критериите, посочени по-горе, приоритетно ще се подкрепят:
- проекти, разработени в партньорство между няколко периодични издания за култура;
- издания за култура на недържавни организации;
- стратегически партньори на ФОО и ЦИС.

Не се подкрепят:
проекти за издаване на първи брой на изданието; проекти и издания, които не отговарят на критериите, посочени по-горе; проекти на организации, неизпълнили предишни договорни задължения към ФОО или ЦИС; проекти на издания, накърнили публичния образ на ФОО или ЦИС; проекти със силно специализирана, професионална или академична насоченост.

Кандидатстване за частична подкрепа се допуска в следните случаи:
- академичните издания за култура могат да кандидатстват за ограничена финансова подкрепа на конкретни проекти, отговарящи на горните условия;
- издания за култура на държавни организации могат да кандидатстват за ограничена финансова подкрепа, за конкретни проекти, отговарящи на горните условия.

Център за изкуства Сорос - София Проект Нова публичност